עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1337 חלק 1

מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות בקרה ומערכות בקרה לבתי עסק

BURGLAR ALARM SYSTEMS: PROPRIETARY CONTROL UNITS AND SYSTEMS

מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות בקרה ומערכות  בקרה לבתי עסק  תקן זה חל על יחידות בקרה ומערכות בקרה במערכות -  אזעקה, המיועדות להתקנה בתוך מבנים, והמשמשות להתרעה  מפני פריצה ושוד בבתי עסק טעוני רישוי, כהגדרתם בחוק  .רישוי עסקים תשכ"ח-1968, על תקנותיו ועדכוניהן  התקן דן במערכות אזעקה המיועדות לחיבור למוקד -  1337 בקרה מרכזי, המתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י  .3 חלק  תקן זה דן בדרישות מבנה, איכות וביצועים של הציוד -  .המיועד להתקנה במערכות אזעקה  יחידות הבקרה ומערכות הבקרה במערכות האזעקה שתקן - 

זה חל עליהן מורכבות ממכלל אחד או יותר של רכיבים  חשמליים ואלקטרוניים, ומיועדות לגילוי נוכחות, תנועה  .קול או פעילויות אחרות של פורץ או פורצים ,  מערכות האזעקה שתקן זה חל עליהן הן מערכות שבהן -  מעגלי ההתרעה והתקני ההתרעה מותקנים בתוך בתי העסק  .המיועדים להגנה  דרישות ההתקנה של יחידות הבקרה ומערכות הבקרה שתקן -  .2 זה חל עליהן מפורטות בתקן הישראלי ת"י 1337 חלק  תקן זה יחד עם התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 2, חל על -  .מערכות אזעקה משולבות, המיועדות לגילוי אש 

 • תאריך פרסום
  31/03/2005
 • תאריך אישור מחדש
  27/11/2013
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5394
 • תאריך פרסום ברשומות
  21/05/2005
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1337 חלק 1 1993 31/03/2005

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
UL UNDERWRITERS LABORATORIES 1076 זהה חלקית 1996
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01337-01-0-1 31/07/2008 מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות בקרה ומערכות בקרה לבתי עסק עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אזעקה בשעת פריצה BURGLAR ALARMS
דרישות בטיחות SAFETY MEASURES
מערכות אזעקה ALARM SYSTEMS
תנאי הפעלה,פעולה,ביצועים PERFORMANCE

לא קיימים מונחים לתקן זה