עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

מדיניות הגנת הפרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי.
יש לקרוא בקפידה את מדיניות הגנת הפרטיות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות").
הגלישה והשימוש שתעשה באתר https:// www.sii.org.il (להלן: "האתר") כפופה למדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לאמור במדיניות הפרטיות במלואה וללא סייג, אנא הפסק מיד את גלישתך באתר.

1. כללי

1. מכון התקנים הישראלי (להלן: "המכון") מכבד את פרטיותו של כל אדם משתמש או מבקר באתר (להלן: "המשתמש"). מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהמכון יהא רשאי לאסוף ו/או למסור ו/או לחשוף, כמו גם את הדרך ומטרת עיבוד מידע זה. מדיניות הפרטיות אף תורה ותנחה את המשתמש כיצד לנהוג במידה שברצונו כי פרטיו האישיים לא ייאספו או יחשפו ו/או ימסרו לאחרים כאשר הוא משתמש או מבקר באתר.
2. המכון רשאי, בכל עת, לשנות את מדיניות הפרטיות ע"י עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין.

2.  ניהול המידע

1. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש/י למסור מידע, כדוגמת שמך, מספר זיהוי שלך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, והכל על-מנת לקבל את השירותים שמציע האתר ומידע נוסף.
2. אינך נדרש/ת עפ"י חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו. שיתוף מידע אישי באתר תלוי ברצונך והסכמתך.
3. המכון רשאי לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון: שם, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, וכיוצ"ב (להלן: "מידע אישי" או "פרטים אישיים") אשר יגיעו לידיעת המכון במסגרת השימוש באתר ושהועברו ע"י המשתמשים, עפ"י בחירתם החופשית. המכון מתחייב כי ככל שיהיה לו מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.
4. המכון עשוי להעביר את המידע האישי לחברות הקשורות אליו ובתנאי שהדבר יהיה נחוץ למטרות תפעוליות, לסליקת תשלום שבוצע ע"י המשתמשים וניהול חשבונות המשתמשים, ליצירת קשר טוב יותר עם המשתמש, למטרות סטטיסטיות, ולצרכי דיוור ישיר, לרבות משלוח הודעות טקסט והודעות דואר אלקטרוני בקשר עם שירותי המכון. כמו-כן, יתכן והמכון יעביר מידע אישי לצדדים שלישיים אשר משתפים פעולה עם המכון לשם ביצוע המטרות המנויות לעיל.
5. אם משתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יימסר או ייחשף באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים למכון, כאמור, או להסיר את עצמו מרשימת השירותים הדיגיטליים. להסרה מרשימת השירותים הדיגיטליים, יש ללחוץ כאן.
6. משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון וחשיפת פרטיו האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי\ת לממש כל זכות השמורה לו במסגרת הדין.
משתמש המעוניין במימוש זכותו, כאמור, יעשה זאת ע"י כניסה לקישור כאן.
7. במקרה ועל המכון יוטל צו שיפוטי המורה לו לאסוף או למסור ו/או לחשוף את פרטיו האישיים של משתמש באתר, לא תהיה למכון כל חבות ו/או אחריות כלפי אותו משתמש או מטעמו.

3. מידע נוסף שייאסף באופן אוטומטי

במקרים מסוימים, ייתכן איסוף אוטומטי (למשל, שלא באמצעות רישום) של מידע טכני מסויים, שאינו בר-זיהוי באופן אישי, בעת שהמשתמש באתר מחובר או מדפדף באתר. דוגמאות לסוג מידע זה כוללות סוג דפדפן אינטרנט או סוג מערכת הפעלה של המחשב שהמשתמש באתר עושה בה שימוש וכן את שם הדומיין של אתר האינטרנט ממנו המשתמש מקושר לאתר.

4. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של משתמש – Cookies

האתר משתמש ב- "עוגיות"Cookies לצורך התפעול השוטף והתקין, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לאפשר קבלת שירותים שונים ונתונים סטטיסטיים ולצרכי אבטחת מידע. כאשר משתמש מבקר באתר, ייתכן ומידע מסויים מושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש ע"י המשתמש. מידע זה יהיה בצורת קובץ "Cookie" שהוא קובץ טקסט קטן שמאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני הרלוונטי, אשר משמש בעיקר לסיוע למשתמש בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים ניתן למחוק את ה"Cookie" מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני הרלוונטי, לחסום את ה -Cookies לפני אחסונן. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיות לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

5. אתרי צד שלישי

האתר מכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת המכון. מדיניות הפרטיות אינה חלה באתרים אלו והמכון אינו אחראי למדיניות הפרטיות הנהוגה באותם אתרים. המכון אינו אחראי לנוהלי הגנת הפרטיות או לתנאי השימוש הנהוגים באתרים אלו.

6. ברירת דין ומקום שיפוט

על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למדיניות הגנת הפרטיות באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים. המכון מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם את/ה סבור/ה, כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה/י אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן גם לנשים.