עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 961 חלק 14.2

,תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים לכלי עבודה חשמליים ולמכשירים דומים - חסינות - תקן קבוצתי למוצר ,תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים - לכלי עבטדה חשמליים ולמכשירי חשמל דומים - חסינות תקן קבוצתי למוצר

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY: REQUIREMENTS FOR ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY: REQUIREMENTS FOR HOUSEHOLD APPLIANCES, ELECTRIC TOOLS AND SIMILAR HOUSEHOLD APPLIANCES, ELECTRIC TOOLS AND SIMILAR APPARATUS - IMMUNITY - PRODUCT FAMILY STANDARD APPARATUS - IMMUNITY - PRODUCT FAMILY STANDARD

,תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים  לכלי עבודה חשמליים ולמכשירים דומים - חסינות - תקן  קבוצתי למוצר  ,תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים  - לכלי עבטדה חשמליים ולמכשירי חשמל דומים - חסינות  תקן קבוצתי למוצר  תקן זה מפרט את דרישות החסינות האלקטרומגנטית בתחום  ,התדרים 0 הרץ עד 400 גיגהרץ החלות על מכשירי חשמל  על כלי עבודה חשמליים ועל מכשירים דומים, כמפורט  להלן, המוזנים בזרם חילופים או בזרם ישר (לרבות  .(סוללה  תקן זה מפרט דרישות חסינות להפרעות אלקטרומגנטיות 

רצופות וחולפות, הן מולכות והן מוקרנות. אם לא צויין  אחרת, תקן זה ישים לכל הציוד הנכלל בחלות התקן  :הישראלי ת"י 961 חלק 14.1, כמפורט להלן  מכשירי חשמל ביתיים או מכשירים דומים -  כלי עבודה חשמליים -  תקן זה חל גם עלתנורי מיקרוגל לשימוש ביתי או למטרות  .הסעדה  תקן זה חל על ציוד שמשולבות בו פונקציות שידור/קליטה  .של רדיו  תקן זה דן בחסינות אלקטרומגנטית של מכשירים חשמליים  וציוד חשמלי לשימוש ביתי ולשימושים דומים, ושל  צעצועים חשמליים וכלים חשמליים, כאשר המתח הנקוב של  הציוד אינו גדול מ-250 וולט לציוד חד-מופעי המחובר  בין המופע לאפס ו-480 וולט לציוד אחר. הציוד יכול  לכלול מנועים, גופי חימום או צירוף שלהם, יכול להכיל  מעגלים חשמליים או אלקטרוניים ויכול להיות מוזן מרשת  .החשמל, משנאי, מסוללות או מכל מקור כוח חשמלי אחר  תקן זה חל גם על ציוד שאינו מיועד לשימוש ביתי, אך  למרות זאת נדרשת עבורו דרגת חסינות, כגון: ציוד  ,שנועד לשימוש על ידי אנשים לא מיומנים בחנויות  בתעשייה הקלה ובחוות חקלאיות, כל עוד התקן הישראלי  ת"י 961 חלק 1.1 חל עליו. כמו כן התקן חל על המפורט  ;להלן: - תנורי מיקרוגל לשימוש ביתי ולהסעדה  כירות בישול ותנורי בישול, המחוממים באמצעות -  ;(אנרגיית ת"ר (תדר רדיו  -חד-אזוריים ורב)(INDUCTION) מכשירי בישול השראיים-  ;(אזוריים  מכשירים לטיפול עצמי, המצוידים במקרנים הפועלים -  מהתחום העל-סגול ועד לתחום התת-אדום, ועד בכלל  ;(לרבות אור נראה)  ספקי כוח ומטעני סוללה המסופקים יחד עם מכשירים -  .שתקן זה חל עליהם או המיועדים לעבוד עמם 

 • תאריך פרסום
  31/08/2021
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 9882
 • תאריך פרסום ברשומות
  19/09/2021
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 961 חלק 1.2 2013 15/11/2015
ת"י 961 חלק 14.2 2015 31/08/2021

:הערה לאומית 14.2 החל מיום פרסום תקן ישראלי זה, ת"י 961 חלק ברשומות ועד 12 באוקטובר 2023, יהיו בתוקף הן התקן תקן ישראלי זה, ת"י 961 חלק 14.2 ייכנס לתוקף .2015 ב-25 בדצמבר הישראלי ת"י 14.2 במהדורתו החדשה והן התקן הישראלי .2015 ת"י 961 חלק 14.2 במהדורתו הקודמת מנובמבר החל מ- 15 בדצמבר 2015 ועד 25 במרס 2018, יהיו בתוקף הן התקן תקן ישראלי זה במהדורתו החדשה והן התקן בתום תקופה זו יהיה בתוקף התקן הישראלי במהדורתו .החדשה בלבד הישראלי ת"י 961 חלק 1.2 במהדורתו הישנה מינואר .2013 בתום תקופה זו יהיה בתוקף התקן הישראלי במהדורתו .החדשה בלבד

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 961 חלק 14.1
,תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים לכלי עבודה חשמליים ולמכשירי חשמל דומים - פליטה
ת"י 961 חלק 14.1
,תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למשירי חשמל ביתיים לכלי עבודה חשמליים ולמכשירים דומים - פליטה
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
CISPR INT. SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE 14 זהה 2020

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
(נחשולים (חשמליים SURGES (ELECTRICAL)
(סביבה (עבודה ENVIRONMENT (WORKING)
אלקטרוססטיות ELECTROSTATICS
הפרעות רדיו RADIO DISTURBANCES
התקנים מונעי מצבר BATTERY-POWERED DEVICES
מכשירי חשמל ביתיים ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIANCES
מכשירים מופעלי מנוע MOTOR-OPERATED HOUSEHOLD APPLIANCES
מתחי מעבר TRANSIENT VOLTAGES
מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
פריקה חשמלית ELECTRIC DISCHARGERS
ציוד חשמלי ELECTRICAL EQUIPMENT
צעצועים TOYS
קרינה אלקטרומגנטית ELECTROMAGNETIC RADIATION
שדות אלקטרומגנטיים ELECTROMAGNETIC FIELDS
תדרי רדיו RADIO FREQUENCIES

לא קיימים מונחים לתקן זה