עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1220 חלק 1

מערכות גילוי אש:גלאי עשן

FIRE PROTECTIVE SIGNALLING SYSTEMS: SMOKE DETECTORS

מערכות גילוי אש:גלאי עשן  1.1.דרישות תקן זה חלות על גלאי עשן וכיסוי מגן  מכניים,המיועדים לשימוש באתרים רגילים שבתוך  .2 בניינים,בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1220 חלק  ,(IONIZATION)1.2.גלאי עשן,(לדוגמה מטיפוס יוננות  מטיפוס פוטו-חשמלי וכדומה)הנידון בתקן זה, מורכב  ממכלל של רכיבים חשמליים המחוברים לגילוי תוצר  ,בערה אחד או יותר.תוצרי הבערה עשויים לכלול גזים  אדי מים,וחלקיקי עשן נראים ובלתי נראים.הגלאי  כולל אמצעי חיבור למקור הספקת חשמל,למעגלי איתות  ולמעגלי בקרת רחק אופציונליים.להגדלת הפונקציונליות 

,ניתן לשלב לדוגמה גלאי חום או התקן איתות שמע  .או שניהם גם יחד,כחלק ממכלל גלאי העשן  1.3.דרישות תקן זה חלות על גלאיים מהטיפוסים  :המפורטים להלן  א)גלאים המיועדים להגנה באזורים פתוחים ולחיבור  אל ספק כוח או אל יחידת בקרה תואמים לשם הפעלה  ;כחלק ממערכת אזעקה אש או/וגם מערכת אזעקה פריצה  ב)גלאים המיועדים באופן בלעדי לבקרת התקני שחרור  ,אלקטרומגנטיים(DOOR HOLDERS) כגון מעצרי דלתות  (או מסתמי אש או עשן (בתעלות  ;(FIRE DAMPERS OR SMOKE DAMPERS)  ג)גלאים המיועדים לשמש עבור שני היישומים המצוינים  ;בפריטים א)ו-ב)לעיל,גם יחד  .ד)סעיף זה אינו חל  :1.4.תקן זה אינו חל על המפורט להלן  א)יחידות בקרה שהגלאים מיועדים לחיבור אליהן,שעליהן  :חל התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 2 - מערכות גילוי אש  ;יחידות בקרה  ב)גלאי עשן עצמאיים,חד-תאיים ורב תאיים,שאינם  מיועדים לחיבור ליחידת בקרה של המערכת,שעליהם  :חל התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 5 - מערכות גילוי אש  ;גלאי עשן עצמאיים  ג)גלאי חום המשולבים במכלל של גלאי עשן,שעליהם  :חל התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 4 - מערכות גילוי אש  ;(גלאי חום,למעט הדרישות עבור בדיקת אש (גלאי חום  ד)בדיקות אש עבור גלאי עשן המותקנים כחלק אינטגרלי  ומעצרי(DOOR CLOSERS) ממכלל משולב של מגיפי דלתות  הדן במגיפי דלתות ומעצרי,UL 118 דלתות,שעליהם חל  ;(דלתות,עם גלאי עשן אינטגרליים או בלעדיהם(ב  ה)גלאים לשימוש תעשייתי וביתי שאינם מיועדים  ,UL 1730 לחיבור ליחידת הבקרה של המערכת,שעליהם חל  הדן במוניטורים ובאבזרי עזר עבור גלאי עשן המיועדים  ליחידת מגורים אינדיווידואליות בבתי מגורים מרובי  .(דיירים ולחדרי אירוח בבתי מלון ובמלונית(ג  ו)גלאים לניטור צפיפיות העשן בצינורות פליטה (עשן  .(או אש  1.5.דרישות תקן זה חלות גם על אבזרים נלווים  .המיועדים לחיבור לגלאי עשן 

 • תאריך פרסום
  23/08/2010
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 6137
 • תאריך פרסום ברשומות
  21/09/2010
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1220 חלק 1 1985 17/09/2011
ת"י 1220 חלק 1 1988 17/09/2011

הערה: הן תקן זה והן המהדוה הקודמת של התקן משנת 1985, לרבות ג"ת מס' 1 שלו מנובמבר 1988 ותיקון הטעות שלו ממרס 1989, יהיו בתוקף במשך שנה מתאריך .הפרסום ברשומות

מספר כותר מסמך
ת"י 1220 חלק 2
מערכות גילוי אש: יחידות בקרה
ת"י 1220 חלק 2
מערכות גילוי אש: יחידות בקרה
ת"י 1220 חלק 3
מערכות גילוי אש: הוראות התקנה
ת"י 1220 חלק 3
מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות
ת"י 1220 חלק 4
מערכות גילוי אש: גלאי חום
ת"י 1220 חלק 5
מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים
ת"י 60238
בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון
ת"י 60529
(IP דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד
תקנה 54001
1954-חוק החשמל תשיד
תקנה 70010
-תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות)תשל 1970
תקנה 80015
-תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) תשם 1980
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ANSI American National Standards Institute UL 268 זהה חלקית 2009
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01220-01-0-1 12/08/2019 מערכות גילוי אש:גלאי עשן עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אזעקות אש FIRE ALARMS
בטיחות אש FIRE SAFETY
גלאי אש FIRE DETECTORS
גלאי עשן SMOKE DETECTORS
מערכות אזעקה ALARM SYSTEMS

לא קיימים מונחים לתקן זה