עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

טופס בקשה לקבלת מידע

לפי חוק חופש המידע – התשנ"ח 1998

פרטי המבקש


כתובת
פרטים ליצירת קשר
פרטי הבקשה
לא נבחר קובץ

ידוע לי, כי תשלום האגרה וחתימה על כתב התחייבות מהווים תנאי לפתיחת הטיפול בבקשה, אך אין בקבלתם התחייבות מכון התקנים הישראלי להמצאת המידע המבוקש.

מסמכים שיש לצרף לבקשה

1. אישור על תשלום אגרת בקשה ע"ס 20 ₪ - התשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של המכון [בנק 10 סניף 748 חשבון 22380047 ]. אסמכתא על ביצוע ההעברה כאמור תצורף כקובץ נלווה לבקשה.

לא נבחר קובץ

2. כתב התחייבות חתום לתשלום אגרות טיפול והפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪

לא נבחר קובץ
חתימת המבקש/ת