עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

טופס בקשה לקבלת מידע

לפי חוק חופש המידע – התשנ"ח 1998

פרטי המבקש


כתובת
פרטים ליצירת קשר
פרטי הבקשה
לא נבחר קובץ

ידוע לי, כי תשלום האגרה וחתימה על כתב התחייבות מהווים תנאי לפתיחת הטיפול בבקשה, אך אין בקבלתם התחייבות מכון התקנים הישראלי להמצאת המידע המבוקש.

מצ"ב

1. אישור על תשלום אגרת בקשה בסך 20 ₪ [יש לצרף העתק שובר הפקדה מקורי בדבר תשלום לזכות בנק לאומי 10, סניף 864 (עסקים הרצליה), חשבון 292100/42].

לא נבחר קובץ

2. כתב התחייבות (חתום) לתשלום אגרות טיפול והפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪.

לא נבחר קובץ
חתימת המבקש/ת
לא נבחר קובץ