עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

כתב התחייבות

לפי תקנות חוק חופש המידע – תשנ"ט 1999

למדיניות הגנת הפרטיות לחץ כאן

1. אני עושה כתב התחייבות זה בקשר לבקשתי למידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1988, והתקנות שהותקנו מכוחו.

2. ידוע לי כי חתימתי על כתב התחייבות זה ותשלום אגרת בקשה מהווים תנאי להתחלת הטיפול בבקשה.

3. הנני מתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪.

4. ידוע לי כי אם יהיה לממונה על יישום חופש המידע, יסוד סביר להניח, עם הגשת הבקשה למידע או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול בבקשה יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום העולה על 150 ₪, הוא יודיעני בדבר הסכומים המשוערים של האגרות הנ"ל.

5. ידוע לי, כי בנסיבות המפורטות בסעיף 4 לעיל, יהיה הממונה רשאי לדרוש ממני להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת התשלום במלואו.

ידוע לי כי עד לקבלת הסכמתי לשאת בעלות המשוערת והפקדת התשלום או המצאת ערובות, הכל לפי הנדרש, לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה.

6. ידוע לי כי, בכל מקרה המידע יימסר לי רק לאחר שישולם על ידי הסכום המלא כפי שחושב על ידי הממונה על יישום חוק חופש המידע במכון התקנים הישראלי, בהתאם לסמכותו בתקנות אלה, בגין אגרות הטיפול וההפקה.