עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 5452

בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה

TESTING OF PRODUCTS FOR USE IN CONTACT WITH DRINKING WATER

בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה  תקן זה מפרט דרישות לגבי התאמתם של מוצרים לשימוש  במגע עם מי שתייה, בכל הנוגע להשפעתם על איכות  המים. מוצרים אלה כוללים את כל הפריטים כגון צינורות  ,אבזרים, רכיבים וכן חומרים המשמים לציפוי, להגנה  לחיפוי, לחיבור, לאיטום ולסיכה במערכת האספקה  והאגירה של המים ובתעשיית השרברבות. התקן דורש כי  מוצרים המיועדים לשימוש במגע עם מי שתייה ייבדקו  על ידי חשיפתם למי מיצוי. כאשר הדבר ישים, מיישמים  מקדם סילום בעריכת בדיקות מסוג זה, כדי לקזז הבדלים  בן תנאי המעבדה לתנאים באתר 

תקן זה מיוד לדון בחומרים או במוצרים ספציפיים  .הבאים במגע עם מי שתייה  התקן מתמקד בהערכה של גורמי זיהום או של  המועברים למי שתייה באופן (IMPURITIES) אי נקיונות  עקיף. המוצרים והחומרים שתקן זה דן בהם הם חלק  ממערכת אספקת המים והם כוללים, בין היתר, מצעי סינון  כגון:חול) חומרי הגנה) (PROCESS MEDIA)  כגון:ציפויים פנימיים וחיצוניים, שרוול כיסוי)  חומרי חיבור וחומרי איטום (כגון:דבקים (LINETS)  ממיסים, חומרי ריתוך, אטמים) צינורות ומוצרים נלווים  כגון" צינורות מכלים, אבזרים), התקנים מכניים)  המשמשים במערכות טיפול/העברה/הפצה  ,כגון:שסתומים, מתקנים הכלרה, ממברנות הפרדה)  מערכות לטיפול במי שתייה בנקודת הכניסה  והתקני שרברבות מכניים (POINT OF -ENTRY)  .(כגון: ברזים,שסתומי בקרה בנקןדת היציאה) 

 • תאריך פרסום
  31/10/2016
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  2
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7402
 • תאריך פרסום ברשומות
  18/12/2016
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  כימיה

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 5452 2016 31/10/2016

:הערה לאומית 5452 עבור מוצרים הישויים מתכת - התקן הישראלי ת"י 2015 מאפריל 2012 (לרבות גיליון התיקון שלו מפברואר .1.03.2019 יישאר בתוקף עד ליום עבור מוצרים שאינם עשויים ממתכת - התקן הישראלי ת"י 5452 מאפריל 2012 (לרבות גיליון התיקון שלו .1.06.2018 מפברואר 2015) יישאר בתוקף עד ליום בתום תקופה זו ייכנס לתוקף התקן הישראלי במהדורתו .החדשה בלבד

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ANSI/NSF NATIONAL SANITATION FOUNDATION 61 זהה חלקית 2015
AS/NZS Australian/New Zealand Standard 4020 זהה חלקית 2005
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 05452-00-0-1 28/06/2018 בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 05452-00-0-2 12/02/2019 בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות מים WATER TESTING
דוגמת בדיקה TEST SPECIMENS
חומרים במגע עם מזון MATERIALS IN CONTACT WITH FOOD
מבחני טעם TASTE TESTE
מי שתייה POTABLE WATER
מים WATER
מיקרואורגניזמים MICROORGANISMS
מתכות METALS
שיטות מיצוי במים AQUEOUS EXTRACTION METHODS

לא קיימים מונחים לתקן זה