עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

תנאים לשימוש בסמלי מערכת הניהול

בעלי אישור מכון התקנים הישראלי ניתן ורצוי לפרסם את סמלי מערכת האיכות, מומלץ להדפיס את הלוגו על ניירת משרדית, פרוספקטים, מודעות, רכבי שיווק וכל חומר פרסומי ובאתר האינטרנט של ארגונך.


להלן הנחיות לשימוש בלוגו/סמל לארגונים בעלי אישור מכון התקנים:

דוגמה: ת"י 9001 ISO, ת"י 14001 ISO, ת"י 45001 ISO , ת"י 27001, ISO  ISO 22000 ועוד..

ההנחיות המפורטות להלן על פי הכללים הבינלאומיים רלוונטיות לכלל האישורים הניתנים על ידי האגף והן בהתאם להסכם המעקב השנתי עם מכון התקנים הישראלי:

 1. יש להשתמש רק בלוגו/סמל שאושר לך על פי התעודה שהונפקה לארגונך ע"י מכון התקנים הישראלי- אגף איכות והסמכה אשר סופקה לך בדוא"ל/דואר. הלוגו/סמל יודפס בצורה ברורה וקריאה. ניתן להגדילו, אך מבלי לשנות הפרופורציות של חלקי הלוגו או צבעיו.
 2. אין לפרסם את הלוגו/סמל על גבי מוצר או כל אריזה של מוצר באופן העלול ליצור רושם כאילו מדובר בהיתר לסמן את המוצר בתו תקן או בתו אחר שקבע המכון, אלא אם ניתן ליצרן היתר כזה על פי תקנות תו תקן ועל פי הכללים שקבע המכון.
 3. יש לציין את שם החברה, באם האישור ניתן רק לחלק מהחברה (מחלקה/אגף ) יש לפרסם שם זה בלבד.
 4. יש לאזכר את התקן על פיו ניתן ההיתר, למשל: ת"י 9001:2015 ISO. אין לציין אישור כללי.
 5. השימוש מותר רק בהקשר לתחומים ופעילות שאושרו בתעודה.
 6. השימוש מותר לחברה המאושרת בלבד. אין להעביר את ההיתר לגורם אחר כלשהוא.
 7. ניתן להשתמש בסמל על גבי מסמכים, שלטים ואמצעי פרסום ושיווק של החברה, ועל גבי מסמכים המשמשים לצרכים פנימיים של הארגון (אך אינם מהווים מוצר המסופק ללקוח).
 8. שימוש בלוגו/סמל של גוף האקרדיטציה מותר על פי האישור בתעודה שהונפקה לארגונך ע"י מכון התקנים הישראלי- אגף איכות והסמכה אשר סופקה לך בדוא"ל/דואר ורק יחד עם הלוגו/סמל של מכון התקנים ובכפוף לדרישות המפורטות בהסכם לעניין תהליך ההתעדה השלם שנחתם עם הארגון.
 9. שימוש בלוגו/סמל של IQNet מותר על פי האישור בתעודה שהונפקה לארגונך ע"י מכון התקנים הישראלי- אגף איכות והסמכה אשר סופקה לך בדוא"ל/דואר ורק יחד עם הלוגו/סמל של מכון התקנים.
 10. אין להשתמש בסמלים על גבי דוחות מעבדה, דוחות כיול ודוחות בדיקה או תעודות שהנם מוצר הארגון.
 11. אין להשתמש בסמל על גבי המוצר או על גבי אריזתו הראשונית. שרטוטים, מפרטים ותוכנות שיוצרו ע"י הארגון עבור לקוחותיו, נחשבים כמוצר ואין להשתמש בסמל על גביהם.
 12. בהתייחס לתקן ISO 22000 בטיחות מזון : לא יעשה שימוש בלוגו של ISO 22000 בטיחות מזון על המוצר או על אריזת המוצר, הן על האריזה

  הראשית( המכילה את המוצר)והן על כל אריזה חיצונית או משנית, ולא יעשה שימוש באמירה כלשהי על אריזת המוצר כי הלקוח מותעד ל- ISO 22000 בטיחות מזון, זה כולל את כל אריזות המוצרהן אריזות ראשוניות (המכילות את המוצר) והן כל אריזה חיצונית או משנית

 13. במצבים של השעיה ו/או ביטול האישור יפסיק הארגון באופן מידי את השימוש בסמלי המכון, במידה של צמצום או שינוי תחום האישור, יתאים הארגון את השימוש בסמלים לשינויים הנ"ל.

לקבלת סמלי האיכות יש לפנות במייל: asisklaris@sii.org.il, תוך ציון מס' לקוח, שם לקוח מלא וסוג האישור המבוקש.


מדיניות השימוש בסמלי גוף האקרדיטציה ANAB
https://anab.qualtraxcloud.com/ShowDocument.aspx?ID=12436

מדיניות השימוש בסמלי גוף האקרדיטציה RVA
https://www.rva.nl/en/documenten/regulation-for-the-use-of-accreditation-marks-and-logos/

מדיניות השימוש בסמלי IQNet
https://www.sii.org.il/media/3137/307bd-certification-mark.pdf