עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

טופס בקשה לבקרת הייצור משרד התחבורה


בעלי תפקידים אצל היצרן
איש קשר עם המכון
מסמכים מצורפים המתארים את החברה והמוצר
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
פרטי הייצור/התקנה


אנו החתומים מטה מתחייבים בזה:

א. למלא את הכתוב בחוק התקנים תשי"ג- 1953 והתקנות שהותקנו על פיו ואחר התנאים והסידורים שייקבעו על ידי מינהלת תו תקן וועדת ההיתרים המופעלת על ידה.

ב. להרשות לבא כוח מנכ"ל המכון לבקר במפעלים ובמקום הרכבת המוצר, וכן במפעלים אחרים המייצרים את המוצר או חלקיו או מרכיבים אותו

ג. לאפשר ולסייע לבא כוח מנכ"ל ליטול, ללא תשלום, דוגמאות של המוצר ושל החלקים והחומרים המשמשים בייצורו לשם ערכית הבדיקות המוקדמות.

ד. עד לקבלת ההיתר מהמכון, לא לפרסם בכל צורה שהיא כי המפעל או מוצריו עומדים, או עתידים לעמוד תחת פיקוח המכון, או נבדקים או עומדים להיבדק על ידיו.

ה. לשאת בהוצאות הקשורות בטיפול בבקשה זו.