עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

טופס בקשה לקבל היתר למחצבה

חלק א': עבור מחצבה בשטח ישראל (בתחומי הקו הירוק)


פרטי משרדי החברה מבקשת ההיתר
מסמכים מצורפים המתארים את המחצבה:
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
בעלי תפקידים:
איש קשר עם המכון:
חלק ב': עבור מחצבה בחו"ל או בשטחי יהודה ושומרון A / B /C


פרטי המשרדים של מבקש ההיתר: בעל המחצבה / מפעיל המחצבה
בעלי תפקידים:
איש קשר עם המכון:
עבור חלקים א ו – ב' - אישורים נדרשים
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ

הערה: אם האישורים מסופקים למכון בשפה זרה שאינה אנגלית, יש לספק אישורים מתורגמים לעברית / לאנגלית, כשהם חתומים על ידי נוטריון.

לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
חלק ג'

אם כן: אנו, החתומים מטה, מבקשים בזאת כי הסכם הבירורים המוקדמים בינינו לבין המכון מיום

יחול גם על המוצר דלעיל, ובמקרה בו תיתן ועדת ההיתרים היתר תו תקן למחצבה, יחול עליו הסכם הפיקוח שחתמנו עם המכון מיום

פרטים על המוצר:


אנו החתומים מטה מבקשים בזאת לקבל תעודת התעדה למחצבות עבור המוצר המתואר לעיל. אנו מתחייבים בזה:

א. למלא את הכתוב בחוק התקנים תשי"ג- 1953 והתקנות שהותקנו על פיו ואחר התנאים והסידורים שייקבעו על ידי מינהלת תו תקן וועדת ההיתרים המופעלת על ידה.

ב. להרשות ולסייע לבא כוח מנכ"ל המכון לבקר במפעלים ובמקום הרכבת המוצר, וכן במפעלים אחרים המייצרים את המוצר או חלקיו או מרכיבים אותו ולבצע אצלם בחינות תהליך.

ג. לאפשר ולסייע לבא כוח מנכ"ל ליטול, ללא תשלום, דוגמאות של המוצר ושל החלקים והחומרים המשמשים בייצורו לשם עריכת הבדיקות המוקדמות.

ד. עד לקבלת ההיתר מהמכון, לא לפרסם בכל צורה שהיא כי המפעל או מוצריו עומדים, או עתידים לעמוד תחת פיקוח המכון, או נבדקים או עומדים להיבדק על ידיו.

ה. לשאת בהוצאות הקשורות בטיפול בבקשה זו.

לא נבחר קובץ