עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

טופס התחייבות יבואן ותנאים להזמנה בדיקה

התחייבות יבואן

אל: מכון התקנים הישראלי

אני החתום מטה

מתחייב ומאשר, כדלקמן:

לנהל את עבודתי מול המכון באופן ממוכן ובאמצעות האינטרנט, כי המידע במערכת נגיש לגורמים המוסמכים וכי המכון יעביר את המידע לצדדים שלישיים נוספים, ככל שיידרש על פי דין. כי כל פעולה שתיעשה באמצעות "הכרטיס החכם" שהונפק לי או לסוכן מכס הפועל מטעמי על פי ייפוי כוח, מחייבת אותי. כי במקרה בו אפעל באמצעות "כרטיס חכם" של לשכת המסחר תל-אביב (המפעילה לשכת שירות לסחר חוץ), הרי כל פעולה שתיעשה בשמי תיחשב כאילו נעשתה על ידי במישרין וכל מידע או מסמך שיועברו ללשכת המסחר עבורי, ייחשבו כאילו נמסרו לי.

לעמוד בתנאי שחרור הטובין הנדרשים על ידיכם. כי ידוע לי שהאישור שנמסר לי לשחרור הטובין מהמכס, איננו מהווה אישור התאמה לתקן של אותם טובין, וכי עלי להשלים את סילוק הליקויים או לבצע כל דרישה אחרת, כפי שיידרש על ידיכם, עד לקבלת אישור ת"ר מכם. לא לשווק, לא למכור ולא להעביר את הטובין המיובאים על ידי לכל גורם עד להשלמתן של כל התחייבויותיי על פי נוהל 401 וקבלת אישור ת"ר.

הריני מאשר בזאת כי המסמכים הסרוקים, מסמכים שהועברו בפקסימיליה והודעות הדוא"ל שנמסרו לכם על ידי יוכלו לשמש כראיה בהליכים משפטיים בינינו, ככל שיהיו, ולא תועלה על ידי טענה שאין ברשותכם את המסמכים המקוריים.

הזמנת הבדיקה כפופה לתנאים אלה:

1. ממצאי הבדיקה יימסרו למזמין בתעודת בדיקה, או בדו"ח בדיקה, בשפה העברית (קבלת עותקים נוספים מהתעודה או מהדו"ח ותרגומם לשפה זרה כרוכים בתשלום נוסף וייעשו לפי בקשה מיוחדת בלבד).

2. המזמין רשאי לפרסם את תוצאות הבדיקה בתנאי שיפורסמו במלואן, מבלי לשנות, להוסיף או לגרוע מן הפרטים המובאים בתעודה או בדו"ח הבדיקה, אלא אם קיבל לכך רשות בכתב מאת מכון התקנים הישראלי (להלן "המכון").

3. המכון איננו אחראי לשימוש שיעשה בתעודת הבדיקה המזמין או צד שלישי, שקיבל את תעודת הבדיקה מהמזמין, במישרין או בעקיפין, והמזמין מתחייב לשפות את המכון בגין כל סכום שייאלץ לשלם עקב השימוש של המזמין או של צד שלישי, כאמור, בתעודת הבדיקה. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה לגבי תעודת בדיקה יחול גם לגבי דו"ח בדיקה.

4. המכון רשאי להשתמש בנתוני הבדיקה ובתוצאותיה לצורך בדיקות אחרות, בין שהוזמנו ע"י המזמין ובין שהוזמנו על ידי לקוח אחר.

5. המזמין יודע שבמקרה של הכנסתו לרשימת יבואנים מפרי אמון, יועבר מידע זה לממונה על התקינה במשרד התמ"ת.

6. המזמין יודע כי המוצרים הנבדקים עלולים להינזק בעת נטילת המדגם, או בעת העברתו למכון, או בעת הבדיקה או כתוצאה מן הבדיקה, והמכון לא יפצה את המזמין על נזק כאמור שייגרם למוצר.

7. המזמין יודע כי ייתכנו מקרים בהם מוצרים/דוגמאות שנמסרו לבדיקה יצאו מכלל שימוש בעקבות הבדיקה, וכי הם מסוכנים לשימוש ועל כן המכון ממליץ שלא לשווק ואו למכור אותן לצרכן.

8. מחיר הבדיקות נקבע לפי מחירון המכון שאושר על ידי שר התמ"ת. המזמין יחויב בהתאם למחירון.

9. אם יתברר במהלך הבדיקה כי לשם השלמתה נדרשות בדיקות נוספות, אשר לא נכללו בהזמנת הבדיקה, לא תמשך הבדיקה, עד לקבלת אישור המזמין לתשלום הנדרש לצורך בצוע הבדיקות הנוספות. בכל מקרה, יחויב מזמין הבדיקה בתשלום עבור כל הבדיקות, שבוצעו עד למועד בו התברר כי חל שינוי במחיר הבדיקה.

10. אם לאחר מסירת תעודת הבדיקה, או דו"ח הבדיקה, יתבקש המכון ע"י המזמין, ליתן שירותים נוספים בקשר להם, כגון הופעה בבית משפט או החזרת הטובין למזמין וכו', מתחייב המזמין לשלם למכון עבור שירותים אלה, בהתאם למחירון המכון שיהיה בתוקף באותה עת.

11. אם לא בוצעה בדיקה בשל כך שהמזמין לא אפשר את בצועה, יהיה המזמין חייב בתשלום עבור בדיקה זו. לעניין זה תחשב הפרת התחייבות של יבואן להודיע למכון על הגעת משלוח יבוא לחצרי היבואן, על מנת שהמכון יבוא וייטול מדגם לבדיקה, כאילו לא אפשר המזמין את בצוע הבדיקה.

12. המזמין מתחייב ליטול את המוצרים שמסר לבדיקה תוך 15 יום מיום שליחת תעודת הבדיקה או דו"ח הבדיקה. לא נטל המזמין את המוצרים תוך 15 יום כאמור וכן לא נטלם תוך 30 יום ממועד שליחת ההודעה הראשונה, תעבור הבעלות על המוצרים לידי המכון והמכון רשאי לסלקם בכל דרך שימצא לנכון וכן לחייב את המזמין בהוצאות האחסון והסילוק.

13. את התשלום בגין הזמנת הבדיקה יש לפרוע עם הוצאת חשבונית מס, או בכפוף לתנאי האשראי במידה ונקבעו על ידי המכון. על כל פיגור בתשלום למכון ישלם המזמין ריבית פיגורים, שתחושב לפי הריבית המוטלת ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ, הן לשיעור הריבית והן לשיטת חיובה, במקרה של חריגה מאשראי בחשבונות חוזרים דביטוריים (בתוספת ריבית חריגים).

14. המסמכים הסרוקים, מסמכים שהועברו בפקסימיליה והודעות הדוא"ל שימסרו למכון על ידי המזמין יוכלו לשמש כראיה בהליכים משפטיים ביניהם, ככל שיהיו, ולא תועלה על ידי המזמין טענה שאין ברשות המכון את המסמכים המקוריים.

15. הצדדים קובעים בזה את בית המשפט בתל אביב כמקום השיפוט המוסכם, היחיד והבלעדי, לדיון בכל מחלוקת שתתעורר ביניהם.

אישור המזמין

הנני מאשר כי חתימתי על המסמך מהווה התחייבות שלי כלפי המכון כאמור לעיל, וכן כתב העברת בעלות על המוצרים שמסרתי לבדיקה, אם לא אקחם בחזרה, כמפורט בסעיף 12 לעיל. חתימתי על המסמך הנה בתוקף לכל הבדיקות שאזמין במכון, אלא אם הודעתי אחרת, בכתב, לפני הזמנת הבדיקה, או שהמכון הודיע מראש על שינוי התנאים המפורטים במסמך זה.

ולראייה באתי על החתום

לא נבחר קובץ