עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

בקשה לקבלת היתר למוצר בתו ירוק

פרטים על המוצר


מסמכים מצורפים המתארים את המוצר
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ


לא נבחר קובץ
אנו החתומים מטה, מבקשים בזאת להרשות לנו לסמן בתו ירוק את המוצר המתואר לעיל. אנו מתחייבים בזאת:

א. למלא אחר הכתוב בתקן הישראלי ת"י 14020 – תיווי והצהרות סביבתיים –עקרונות כללים.

ב. להרשות לבא כוח מנכ"ל המכון לבקר במפעלים ובמקום הרכבת המוצר, וכן במפעלים אחרים המייצרים את המוצר או חלקיו או המרכיבים אותו.

ג. לאפשר ולסייע לבא כוח המנכ"ל ליטול, ללא תשלום, דוגמאות של המוצר ושל החלקים והחומרים המשמשים בייצורו לשם עריכת הבדיקות המוקדמות.

ד. עד לקבלת ההיתר מהמכון, לא לפרסם בכל צורה שהיא כי המפעל או מוצריו עומדים או עתידיים לעמוד תחת פיקוח המכון, או נבדקים או עומדים להיבדק על-ידיו.

ה. לשאת בהוצאות הקשורות בטיפול בבקשה זו.