עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

השתתפות נציגי ישראל בארגוני התקינה האירופים CEN, CENELEC

להלן עיקרי הסכם המאפשר לישראל להשתתף בפעילות ועדות התקינה האירופיות, כפי שנחתם בתחילת שנת 2017 בין מכון התקנים הישראלי לבין ארגוני התקינה של האיחוד האירופי CEN ו- CENELEC:

 • מעמד נציגי ישראל בוועדה: משקיפים.
 • ישראל רשאית למנות לוועדת תקינה האירופית עד 3 נציגים ישראלים שימונו בוועדה האירופית כנציגים מטעם ועדת התקינה הישראלית.
 • נתונה זכות להגיש הערות, ללא זכויות הצבעה.
 • הוועדה הטכנית הישראלית תדווח אחת לשנה לוועדה האירופית על סטטוס תהליך אימוץ תקנים אירופיים.
 • נציגי ישראל בוועדה האירופית יפעלו בוועדת התקינה האירופית מטעם הוועדה הטכנית הישראלית.
 • תוקף המינוי של הנציגים הישראלים יהיה 3 שנים עם אפשרות להגשת בקשה לתקופה נוספת.
 • אם הנציג שנבחר אינו פעיל או מבקש לפרוש לפני תום 3 השנים, תדון הוועדה בבחירת נציג חדש, אם ישנו.

באחריות הנציג:

 • להשתתף בפעילות הוועדה ובפיתוח התקינה האירופית – בישיבות, בכתיבת התקנים ובמתן הערות, זאת בהתאם לעמדת הוועדה הטכנית הישראלית.
 • לתאם את עמדת ישראל במסגרת הוועדה הטכנית הישראלית ולייצג עמדה זו בישיבות של הוועדה האירופית.
 • לדווח ולעדכן את הוועדה הטכנית על הנעשה בוועדה האירופית.
 • להודיע לרכז הוועדה לפחות חודש מראש על כוונתו להשתתף בישיבה של הוועדה האירופית.


לרשימת הוועדות הטכניות בארגוני התקינה CEN ו - CENELEC:
:::https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:6:::NO
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:6


הנחיות לנציג ישראלי בוועדות התקינה האירופיות


לפרטים על התוכנית לשילוב תעשייה בתקינה הבין-לאומית