עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

אישורים מבוטלים/מושעים

*הערה: לתוצאות מערכות ניהול יש להקליד שם מדויק או מספר היתר

* לקבלת מידע ניתן לפנות גם במייל לכתובת: hadarg@sii.org.il
בצרוף פרטי המבקש (שם, טלפון, שם הארגון ) פרטי הארגון המבוקש (שם הארגון, כתובת , מס' ח.פ, התקן המבוקש)

אנא הזן טקסט לחיפוש