עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

טופס ביטול ייפוי כוח לסוכן מכס

לכבוד מכון התקנים הישראלי

הריני להודיעכם, כי החל מיום

מבוטל ייפוי הכוח שמסרנו לסוכן המכס

אשר על כן, ממועד זה סוכן המכס הנ"ל איננו מייצגנו עוד בעבודה מול מכון התקנים הישראלי ואנו מבקשים שלא לאפשר יותר שימוש בייפוי הכוח הנ"ל.

ידוע לנו כי הודעתנו זו תיכנס לתוקפה במועד הנקוב לעיל או במועד מסירתה למכון, לפי המאוחר.

לא נבחר קובץ