עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

טופס בקשה לקבל היתר לסמן בהסכם משולש
אנו, החתומים מטה, מבקשים בזאת כי הסכם הבירורים המוקדמים בינינו לבין המכון מיום

יחול גם על המוצר דלעיל, ובמקרה בו תיתן ועדת ההיתרים היתר לסמן את המוצר דלעיל בתו תקן, יחול עליו הסכם הפיקוח שחתמנו עם המכון מיוםMailPDFהמשווק
איש קשר עם המכון
מסמכים מצורפים המתארים את החברה והמוצר
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
פרטי המוצר


רשום את שמות הספקים וקבלני המשנה העיקריים הקשורים עימם ואת החומרים/החלקים/השירותים שהם מספקים לכם:
המוצרים


אנו החתומים מטה מבקשים בזאת להרשות לנו לסמן בתו תקן/תו בטיחות את המוצר המתואר לעיל. אנו מתחייבים בזה:

א. למלא את הכתוב בחוק התקנים תשי"ג- 1953 והתקנות שהותקנו על פיו ואחר התנאים והסידורים שייקבעו על ידי מינהלת תו תקן וועדת ההיתרים המופעלת על ידה.

ב. להרשות לבא כוח מנכ"ל המכון לבקר במפעלים ובמקום הרכבת המוצר, וכן במפעלים אחרים המייצרים את המוצר או חלקיו או מרכיבים אותו.

ג. לאפשר ולסייע לבא כוח מנכ"ל ליטול, ללא תשלום, דוגמאות של המוצר ושל החלקים והחומרים המשמשים בייצורו לשם ערכית הבדיקות המוקדמות.

ד. עד לקבלת ההיתר מהמכון, לא לפרסם בכל צורה שהיא כי המפעל או מוצריו עומדים, או עתידים לעמוד תחת פיקוח המכון, או נבדקים או עומדים להיבדק על ידיו.

ה. לשאת בהוצאות הקשורות בטיפול בבקשה זו.

לא נבחר קובץ