עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

טופס בקשה לקבל היתר לסמן אתרי משחקים או מתקני פעילות גופנית בתו תקן או תו בטיחות - בעלי אתרים
אנו, החתומים מטה, מבקשים בזאת כי הסכם הבירורים המוקדמים בינינו לבין המכון

יחול גם על הדגם דלעיל, ובמקרה בו תיתן ועדת ההיתרים היתר לסמן את הדגם דלעיל בתו תקן, יחול עליו הסכם הפיקוח שחתמנו עם המכון מיום

בעלי תפקידים אצל בעל האתר
איש קשר עם המכון
פרטים על הדגמיםאנא צרפו טבלת אקסל עם פרטי הדגמים (הגנים) כאשר כל פרטי הגן בעמודה אחת בלבד.
על פרטי הגן להכיל: שם הגן, כתובת מלאה (שם רחוב ומספר), מס' מוסד (במידה וקיים).

הסבר לאופן מילוי אקסל רשימת הדגמים:

1. יש להגיש קובץ אקסל נפרד עבור כל היתר כלומר: קובץ אקסל עבור מתקני משחק בשצפים (שטחים ציבוריים פתוחים) קובץ אקסל עבור מתקני משחק במוסדות חינוך וקובץ אקסל עבור מתקני פעילות גופנית -- בהתאם לסוג ההיתר שביקשתם --

2. יש לוודא שלגן יש מידע מלא הכולל את: שם האתר מספר סידורי (שלא משתנה) במידה וקיים במוסדות חינוך יש לצרף את סמל המוסד כתובת מלאה כולל מספר בית אם צריך לתת תיאור נוסף כמו (ליד הבריכה, מאחורי המזכירות, בפינת רחוב....) אז לתת דיוק המידע ימנע סיבוכים אפשריים בהמשך.
לדוגמה: שצ"פ הבנים, רחוב הבנים 88, קוד אתר XX שצ"פ כלנית, רחוב יהושפט 12 פינת אלתרמן קוד אתר XX גן ילדים סנונית , סמל מוסד 123456 ברחוב איריס 6 פינת כלנית קוד אתר XX

קוד האתר הינו מספר סידורי שלא משתנה ויופיע גם בהיתר במכון התקנים, גם על שלט האתר וגם על התעודות שמבצעות המעבדות השונות . קוד האתר מקשר אותנו באופן חח"ע לאתר הנבדק.

לא נבחר קובץ


אנו החתומים מטה מבקשים בזאת להרשות לנו לסמן בתו תקן/תו בטיחות את הדגם המתואר לעיל. אנו מתחייבים בזה:

א. למלא את הכתוב בחוק התקנים תשי"ג- 1953 והתקנות שהותקנו על פיו ואחר התנאים והסידורים שייקבעו על ידי מינהלת תו תקן וועדת ההיתרים המופעלת על ידה.

ב. להרשות לבא כוח מנכ"ל המכון לבקר במשרדי בעל האתר ובאתרים (גני המשחקים).

ג. עד לקבלת ההיתר מהמכון, לא לפרסם בכל צורה שהיא כי בעל האתר או הדגמים עומדים, או עתידים לעמוד תחת פיקוח המכון, או נבדקים או עומדים להיבדק על ידיו.

ד. לשאת בהוצאות הקשורות בטיפול בבקשה זו.

לא נבחר קובץ