עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

טופס התחייבות סוכן מכס

אני החתום מטה

מתחייב ומאשר, כדלקמן: לנהל את עבודתי מול המכון באופן ממוכן ובאמצעות האינטרנט. כי המידע במערכת נגיש לגורמים המוסמכים וכי המכון יעביר את המידע לצדדים שלישיים נוספים, ככל שיידרש על פי דין. כי כל פעולה שתיעשה באמצעות "הכרטיס החכם" שהונפק לי, מחייבת את היבואן שבשמו ביצעתי את הפעולה או שבשמו נתתי את ההתחייבות.

ולראייה באתי על החתום

לא נבחר קובץ