עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

טופס הרשאה (ייפוי כח) לסוכן מכס

אני החתום מטה

ממנה בזה את סוכן המכס:

אני החתום מטה

להיות לבא כוחי ומורשה מטעמי לבצע את הפעולות המפורטות להלן, כולן או חלקן, בשמי ובמקומי, החל ממועד מתן ייפוי כוח זה ועד לביטולו על ידי בהוראה מפורשת בכתב שתימסר לכם. לחתום על ולהגיש בשמי ובמקומי בקשות לשחרור טובין המיובאים על ידי, בהתאם לכל נוהל ודרישה של מכון התקנים, כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה להתחייב בשמי כלפי מכון התקנים לביצוע כל הפעולות הכרוכות והנובעות מבקשות כאמור.

להזמין בשמי ובעבורי, בגין טובין המיובאים על ידי, בדיקות מכל מין וסוג, כפי שיהיו נהוגות במכון התקנים, מעת לעת, לרבות ומבלי לגרוע בדיקות אב-טיפוס, בדיקות חלקיות, בדיקות זיהוי, בדיקות לסילוק ליקויים וכיו"ב.

להתחייב כלפי מכון התקנים, בשמי ובמקומי, לשאת ולשלם כל תשלום, כל הוצאה וכל עלות הכרוכים בביצוע הבדיקות לטובין המיובאים על ידי, כפי שיהיו נהוגים במכון התקנים מעת לעת, ללא צורך באישור נוסף. לשלם למכון התקנים בשמי, במקומי ובעבורי תשלומים מכל מין וסוג כפי שיידרשו, מעת לעת, בגין ביצוע פעולות ובדיקות של טובין המיובאים על ידי.

להופיע בשמי ולייצגני בפני כל יחידה ו/או מעבדה במכון התקנים, ולחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה, הצהרה ומסמך אחר, וליתן הצהרות (למעט הצהרת היבואן במסגרת קבוצות יבוא), קבלות ואישורים בשמי ובמקומי, וכן לקבל כל מסמך שאני רשאי לקבלו ממכון התקנים, והכל בעניין טובין המיובאים על ידי.

המלים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך.

ולראייה באתי על החתום

לא נבחר קובץ

הריני מסכים בזאת ומתחייב לשלם ישירות למכון התקנים כל תשלום שיידרש על ידו, בגין ביצוע פעולות ו/או בדיקות הנוגעות לטובין המיובאים על ידי מרשי הנ"ל.

הערה: סוכן מכס המתחייב לביצוע התשלומים יסמן "X" בריבוע. מובהר, כי אין בהתחייבות כאמור של סוכן המכס כדי לגרוע מהתחייבות הלקוח ואחריותו לפרעון התשלומים למכון התקנים.

לא נבחר קובץ