עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 2481 חלק 1

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליות

LIFTS:SAFETY RULES FOR CONSTRUCTION AND INSTALLATION- ELECTRIC LIFTS

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות  חשמליות  תקן זה מפרט את דרישות הבטיחות לבנייה ולהתקנה  של מעליות חשמליות חדשות,המותקנות דרך קבע,עם הינע  חיכוך או הינע ישיר, המרתות תחנות קבועות, מצוידות  בתא שנתכן להסעת נוסעים או נוסעים ומשאות, התלוי  כבלים או שרשרות ונע בין ,(JACKS) באמצעות מגבהים  15-מסילות קבועות המוטות בזווית שאינה גדולה מ  .כלפי האנך  נוסף על דרישות תקן זה, יש לשקול דרישות נוספות  ,במקרים מיוחדים (אטמוספרות העלולות להיות נפיצות  תנאי אקלים קיצוניים, תנאים סייסמיים, הובלת חומרים  (מסוכנים וכדומה 

מעליות העומדות בדרישות חלק זה של סדרת התקנים  הישראלי ת"י 1842 חזקה עליהן שהן מתאימות גם לדרישות  הכלולות בחלק 0 של הסדרה. יחד עם זאת, מעלית שנתכנה  ,מראש שלא בהתאם לכל דרישות חלק זה של סדרת התקנים  אך בהתאם לקביעתה של מעבדה מאושרת והיא עומדת  בדרישות היסוד בשחלק 0, נחשבת מעלית המתאימה לדרישות  חלק זה של סדרת התקנים 

 • תאריך פרסום
  14/09/2014
 • תאריך אישור מחדש
  03/08/2017
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 6938
 • תאריך פרסום ברשומות
  10/12/2014
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  מכונאות

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 2481 חלק 1 2010 08/02/2015
מספר כותר מסמך
ת"י 565 חלק 2
כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות מינימום
ת"י 60950 חלק 21
ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות:הזנת הספק מרחוק
ת"י 60950 חלק 22
ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות : ציוד להתקנת מחוץ לבניינים
תקנה 53001
1953 - חוק התקנים תשיג
תקנה 54001
1954-חוק החשמל תשיד
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 81 זהה חלקית 1998
EN CEN 81 זהה חלקית 2009
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 02481-01-0-1 29/07/2019 מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליות עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
דרישות בטיחות SAFETY MEASURES
התקנה INSTALLATION
מעליות LIFTS/ELEVATORS
מעליות חשמליות ELECTRIC LIFTS
מעליות משא GOODS LIFTS
מעליות נוסעים PASSENGER LIFTS
מעליות שירות SERVICE LIFTS

לא קיימים מונחים לתקן זה