עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 60079

אטמוספרות נפיצות: ציוד - דרישות כלליות

EXPLOSIVE ATMOSPHERES: EQUIPMENT - GENERAL REQUIREMENTS

תקן זה מפרט את הדרישות הכלליות עבור המבנה, הבדיקות  והסימון של ציוד מוגן התפוצצות ושל רכיבים מוגני  .התפוצצות המיועדים לשמש באטמוספרות נפיצות  התנאים האטמוספריים התקניים (הנוגעים לתכונות הפיצוץ  של האטמוספרה), שאפשר להניח שציוד מוגן התפוצצות  יכול לפעול בהם, הם אלה:  ;'טמפרטורה בתחום °(20-) צ' עד °(60+) צ -  ;(לחץ בתחום 80 קפ"ס (0.8 בר) עד 110 קפ"ס (1.1 בר -  אוויר שבו תכולת חמצן רגילה, בדרך כלל 12% לפי נפח -  תקן זה ותקנים אחרים המשלימים תקן זה מפרטים דרישות  בדיקה נוספות לציוד מוגן התפוצצות המופעל מחוץ לתחום 

הטמפרטורה התקני, אך ייתכן שיידרשו התייחסות ובדיקות  נוספות לציוד מוגן התפוצצות המופעל מחוץ לתחום הלחץ  האטמוספרי התקני ומחוץ לתכולת החמצן התקנית. בדיקות  נוספות אלה יכולות להיות רלוונטיות במיוחד בנוגע  לטיפוסי הגנה התלויים בכיבוי להבה, כגון 'מעטפות  (1 התקן הישראלי ת"י 60079 חלק) '"D" חסינות להבה,  התקן) '"I" או בהגבלת אנרגייה, 'בטיחות עצמותית  .(11 הישראלי ת"י 60079 חלק  מקורות הצתה, כגון דחיסה אדיאבטית, גלי הלם, תגובה  כימית אקסותרמית, הצתה עצמית של אבק, להבות חשופות  .וגזים/נוזלים חמים, אינם נידונים בתקן זה  60079 תקן זה, יחד עם החלקים האחרים שבסדרת ת"י  המוזכרים לעיל, אינם ישימים IEC 60079 ובסדרת התקנים  למבנה של המפורט להלן:  ;ציוד אלקטרו-רפואי -  ;ציוד להפעלת פיצוצי ירי -  התקני בדיקה של ציוד להפעלת פיצוצים; וכן -  .מעגלים של ציוד להפעלת פיצוצי ירי - 

1201.59 ₪ (1027 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  30/04/2023
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 11332
 • תאריך פרסום ברשומות
  11/05/2023
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 990 חלק 1
סוללות ראשוניות: כללי
ת"י 60034 חלק 1
מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים
ת"י 60079 חלק 1
אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות "D" מעטפות חסינות להבה
ת"י 60079 חלק 26
אטמוספרות נפיצות: ציוד עם אלמנטי הפרדה או עם דרגות הגנה משולבות
ת"י 60192
נורות אדי נתרן בלחץ נמוך- דרישות ביצועים
ת"י 60529
(IP דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד
ת"י 60662
נורות אדי נתרן בלחץ גבוה - דרישות ביצועים
ת"י 60947 חלק 1
ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: כללים כלליים
ת"י 80079 חלק 20.1
אטמוספרות נפיצות: תכונות חומרים למיון של גזים ושל אדים- שיטות בדיקה ונתונים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60034 מאוזכר -
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60079 מאוזכר -
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60079 זהה 2017
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60079 זהה 2020
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60086 מאוזכר -
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60192 מאוזכר -
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60529 מאוזכר -
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60662 מאוזכר -
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60947 מאוזכר -

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
(דרגות(איכות GRADES (QUALITY)
אבק DUST
אטמוספירות דליקות FLAMMABLE ATMOSPHERES
אטמוספירות נפיצות EXPLOSIVE ATMOSPHERES
בדיקת חשמל ELECTRICAL TESTING
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
הגנה מפני הלם חשמלי PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCKS
טמפרטורה TEMPERATURE
מערכות מיון CLASSIFICATION SYSTEMS
סימון MARKING
ציוד חשמלי ELECTRICAL EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה