עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 19650 חלק 1

ארגון ותיעוד ספרתי (דיגיטלי) של מידע על מבנים ועל (BIM) עבודות הנדסה אזרחית, לרבות מידול מידע הבניין ניהול מידע באמצעות מידול מידע הבניין: מושגים - ועקרונות

ORGANIZATION AND DIGITIZATION OF INFORMATION ABOUT BUILDINGS AND CIVIL ENGINEERING WORKS, INCLUDING BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) - INFORMATION MANAGEMENT USING BUILDING INFORMATION MODELLING: CONCEPTS AND PRINCIPLES.

תקן זה מתאר בקווים כלליים את המושגים ואת העקרונות  לניהול מידע בשלב של בשלות המתואר "כמידול מידע  19650 לפי סדרת התקנים הישראליים ת"י (BIM) הבניין  תקן זה מביא המלצות למסגרת לניהול מידע, לרבות  חילופים, רישום, גרסאות וארגון עבור כל הגורמים  .המעורבים  תקן זה יישים לאורך מחזור החיים כולו של כל נכס בנוי  לרבות תכנון אסורטגי, תכן ראשוני, הנדסה, פיתוח ,,  תיעוד ובנייה, הפעלה יום-יומית, תחזוקה, חידוש,  .תיקון וסיום מחזור החיים  אפשר להתאים תקן זה לנכסים ולפרוייקטים בכל היקף  ומורכבות, כדי לא לפגוע בגמישות וברב-תכליתיות 

המאפיינות את המגוון הגדול של אסטרטגיות התקשרות  .פוטנציאליות וכדי להתייחס לעלות היישום של תקן זה 

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  30/11/2020
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 9278
 • תאריך פרסום ברשומות
  08/12/2020
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

הערות

2024 פורסם תיקון טעות לתקן מהדורת ינואר 14.2.2024 לפי ילקוט פרסומים 12092 מיום

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 19650 זהה חלקית 2018

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
מנהל ADMINISTRATION
משטר תאגידי CORPORATE GOVERNANCE
ניהול MANAGEMENT
ניהול משרד OFFICE MANAGEMENT
נכסים ASSETS
עבודות בנייה CONSTRUCTION WORKS
פעולות ניהול MANAGEMENT OPERATIONS
תכנון PLANNING
תכנון אזורי REGIONAL PLANNING

לא קיימים מונחים לתקן זה