עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1525 חלק 1

ניהול תחזוקת בניינים: רכיבים וגימור

BUILDING MAINTENANCE MANAGEMENT: ELEMENTS AND FINISH

ניהול תחזוקת בניינים: רכיבים וגימור  תקן זה חל על התחזוקה של הרכיבים, הגימור והסביבה  הקרובה של בניינים למגורים ושאינם למגורים (דוגמות  של בניינים שאינם למגורים: בנייני משרדים, מוסדות  חינוך, בנייני מסחר, בנייני התקהלות ציבורית, בתי  מלון, בתי חולים, מוסדות סגורים, בנייני תעשיה קלה  או חקלאות), ושל בניינים בעלי ייעוד מעורב, הן בתחום  .הרכוש הפרטי והן בתחום הרכוש המשותף  מהנדס  הנדסאי  (הממונה על התחזוקה (להלן: הממונה  ביקורת תקופתית  ביקורת המהנדס או ההנדסאי  הסביבה הקרובה של הבניין  תקרה תותבת  מוכר  שלד  בניין בעל ייעוד מעורב 

שיכון ציבורי 

174.1 ₪ (148.8 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  28/02/2002
 • תאריך אישור מחדש
  11/06/2013
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5062
 • תאריך פרסום ברשומות
  21/03/2002
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1525 חלק 1 1996 28/02/2002
ת"י 1525 חלק 1 1998 28/02/2002
מספר כותר מסמך
ת"י 1476 חלק 1
בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מיים:גגות שטוחים ומרפסות
ת"י 1498 חלק 1
מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה
ת"י 1498 חלק 2
מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות
ת"י 1498 חלק 4
מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה
ת"י 1525 חלק 2
ניהול תחזוקת בניינים:בנייני מגורים וסביבתם הקרובה - מערכות שירות
ת"י 1525 חלק 3
ניהול תחזוקת בניינים:בניינים שאינם בנייני מגורים וסביבתם הקרובה - מערכות שירות
תקנה 51001
1951-חוק ההתגוננות האזרחית תשיא
תקנה 58011
חוק המהנדסים והאדריכלים
תקנה 69003
1969-חוק המקרקעין תשכט
תקנה 73019
1973-חוק המכר (דירות ) תשלג
תקנה 81021
חוק ההתגוננות האזרחית(ציוד ושילוט במקלטים ובמחסים 1981-ציבוריים(תשמא
תקנה 83031
תקנות הבטיחות בעבודה(גיהות תעסוקתית ובריאות 1983-העובדים בויניל-כלוריד)תשמד

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01525-01-0-1 31/05/2015 ניהול תחזוקת בניינים: רכיבים וגימור עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בנייני מגורים RESIDENTIAL BUILDINGS
הספקת מים WATER SUPPLY
מעליות LIFTS/ELEVATORS
מערכות חשמל ELECTRIC POWER SYSTEMS
מקלטים SHELTERS
סילוק פסולת WASTE DISPOSAL
עבודות בניין CONSTRUCTION OPERATIONS
ציוד למיזוג אוויר AIR-CONDITIONING EQUIPMENT
שיקום REPAIR
שירותי בניין BUILDING SERVICES
תחזוקה MAINTENANCE
תחזוקת מבנים BUILDING MAINTENANCE
(הממונה על התחזוקה (להלן: הממונה
ביקורת המהנדס או ההנדסאי
ביקורת תקופתית
בניין בעל ייעוד מעורב
הנדסאי
הסביבה הקרובה של הבניין
מהנדס
מוכר
שיכון ציבורי
שלד
תקרה תותבת