עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 2 חלק 2

שיטות לבדיקת צמנט: אנליזה כימית של צמנט

METHODS OF TESTING CEMENT: CHEMICAL ANALYSIS OF CEMENT

שיטות לבדיקת צמנט: אנליזה כימית של צמנט  .תקן זה מגדיר את השיטות לאנליזה כימית של צמנט  תקן זה מתאר השיטות לייחוס, ובמקרים מסוימים, שיטה  .(חלופית שיכולה להיחשב שקילה (שוות ערך  .במקרה של חילוקי דעות משתמשים רק בשיטות הייחוס  התקן מתאר שיטה חלופית המבוססת על ביצועים ועושה  עבור (XRF) שימוש בפלואורנות של קרני רנטגן  ,SO3 ,CAO ,FE2O3 ,AL2O3 ,SIO2 התרכובות הכימיות  C1 ועבור,SRO ,MN2O3 ,P2O5 ,TIO2 ,NA2O ,K2O ,MGO  כאשר שיטה זו מכוילת באופן נכון לפי הנהלים .BR-ו  המתוארים ולפי חומרי הייחוס, היא שקילה לשיטות 

הייחוס, אך טרם קיבלה תוקף לשימוש כנוהל ייחוס  .למטרות התאמה וחילוקי דעות  אפשר ליישם אותה ליסודות רלוונטיים אחרים כאשר  עורכים כול נאות. שיטה זו מבוססת על דוגמות  ועל (BEADS OF FUSED SAMPLE) הומוגניות מותכות  תיקוף אנליטי באמצעות חומרי ייחוס מורשים, יחד עם  קריטריוני ביצועים. שיטה המבוססת על דוגמות אבקה  ,יכולה להיחשב שקילה (PRESSED PALLETS) לחוצות  .בתנאי שביצועי הניתוח מתאימים לאותם הקריטריונים  אפשר להשתמש בשיטות אחרות, בתנאי שהן מכוילות לפי  שיטות הייחוס או לפי חומרי ייחוס בעלי הכרה  .בין-לאומית, במטרה להוכיח שהן שקילות לשיטות הייחוס  תקן זה מתאר שיטות החלות בעיקר על צמנט, אך ניתן  ליישם אותן גם עבור מרכיביו. ניתן ליישם שיטות אלה  גם עבור חומרים אחרים, כאשר שיטות אלה נזכרות בתקנים  .החלים עליהם  הדרישות המפורטות בתקנים מציינות באילו שיטות יש  .להשתמש 

 • תאריך פרסום
  30/11/2017
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7660
 • תאריך פרסום ברשומות
  01/01/2018
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 2 חלק 2 2009 30/11/2017
מספר כותר מסמך
ת"י 2 חלק 7
שיטות לבדיקת צמנט:שיטות נטילה של צמנט והכנת דוגמות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 196 זהה 2013

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אנליזה כימית ובדיקות כימיות CHEMICAL ANALYSIS AND TESTING
טכנולוגיית צמנט ובטון CEMENT AND CONCRETE TECHNOLOGY
כיול CALIBRATION
צמנט CEMENTS
קביעת תכולה DETERMINATION OF CONTENT
תנאי בדיקה TESTING CONDITIONS

לא קיימים מונחים לתקן זה