עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 62471

בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה

PHOTOBIOLOGICAL SAFETY OF LAMPS AND LAMP SYSTEMS

בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה  תקן זה כולל הנחיות להערכת הבטיחות הפוטוביולוגית  .של נורות ושל מערכות תאורה הכוללות גופי תאורה  התקן מפרט בעיקר את גבולות החשיפה, את השיטות למדידת  ייחוס ואת שיטת המיון לצורך הערכה ובקרה של גורמי  סיכון פוטוביולוגיים מכל מקור חשמלי לא-קוהרנטי  רחב-פס של קרינה אופטית, לרבות נורות דיודה פולטת  200 אך למעט לייזרים, בטווח אורכי גל של (LED) אור  .ננומטר עד 3000 ננומטר 

 • תאריך פרסום
  31/01/2013
 • תאריך אישור מחדש
  19/04/2021
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6555
 • תאריך פרסום ברשומות
  28/02/2013
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 62471 זהה 2006

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
(תוצאים פיזיולוגיים (גוף האדם PHYSIOLOGICAL EFFECTS (HUMAN BODY)
דרישות בטיחות SAFETY MEASURES
הערכת סיכונים RISK ASSESSMENT
מנורות חשמל ELECTRIC LAMPS
מנורות חשמל LUMINAIRES
מערכות תאורה LIGHTING SYSTEMS
סיכוני אור LIGHT HAZARDS
קרינה RADIATION

לא קיימים מונחים לתקן זה