עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 6223

מכשירי מדידה לניטור מנתי של מים בתנאי שדה

MEASUREMENT INSTRUMENTS FOR FIELD DOSE MONITORING OF WATER

מכשירי מדידה לניטור מנתי של מים בתנאי שדה  ,תקן זה חל על מכשירי מדידה לניטור מנתי של מי שתייה  .(מי נופש ומי קולחים (להלן: מכשירי מדידה  תקן זה מפרט את תנאי המדידה ואת הדרישות המינימליות  עבור מכשירי המדידה, וכן את שיטות המדידה של מים  .בתנאי שדה  ,עבור כל מכשיר, בהתאם לייעודו ולסוג המים הנבדקים  :התקן מפרט את  ;דרישות הביצועים -  ;התחזוקה, הכיול והאימות הנדרשים -  ;טווח העבודה הנדרש -  ;ההדירות והדיוק הנדרשים מתוצאות המדידה -  ;הסטייה המותרת של קריאות -  .אופן הפעלת מכשיר המדידה בשדה -  :התקן אינו חל על 

שונה, כגון: מי שפכים (MATRIX) נוזלים בעלי רקע -  בדרגות טיפול שונות במכוני הטיהור ומים משפכי  .תעשייה  מי ים או מים מליחים או מים אחרים המכילים יוני -  .(PPM) ברומיד ברמות הגבוהות מעשרות חלקים למיליון  מכשירים ספקטרוסקופיים, מכשירים הפועלים באופן -  ומכשיר רב-פרמטרי הכולל גלאי ,(ON-LINE) מקוון  .עכירות למדידות בגוף המים  אימות  איפוס  (בר-תוקף (ברבים: ברי-תוקף  דגימה  דיוק  הדירות  יחידות עכירות  כיול  כלור  כלור כללי  כלור קשור  כלור חופשי  כלור חופשי נותר  כלור דיאוקסיד  מי נופש  מי קולחים  מים רכים  מי שתייה  מקור מים  מתקן הפקה  מתקן טיפול  סטיית תקן  ערך הגבה  שיטה נפלומטרית  תמיסת בופר  תמיסת ייחוס ("תמיסת בלנק") לעכירות  ("תמיסת מקור ("סטוק  ("תמיסה תקנית ("סטנדרט  ("תמיסה תקנית ראשונית ("סטנדרט ראשוני  ("תמיסה תקנית שניונית ("סטנדרט שניוני  DPD 

205.92 ₪ (176 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/03/2015
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7021
 • תאריך פרסום ברשומות
  16/04/2015
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  הנדסת מים
מספר כותר מסמך
תקנה 1002
(תקנות רישוי עסקים (בריכת שחיה ופארק מים 2001-התשס"א
תקנה 40001
פקודת בריאות העם
תקנה 59004
1959-חוק המים תשיט
תקנה 74006 חלק 7
(תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתיה 1997 תיקון) תשנ"א 1991 (תיקון), תשנ"ז)
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EPA ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY METHOD 180.1 מאוזכר 1993
EPA ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY METHOD 334.0 מאוזכר 2009
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 7027 מאוזכר 1999
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 7393 מאוזכר 1985

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות באתר FIELD TESTING
בדיקות מים WATER TESTING
זיהום מים WATER POLLUTION
מי קולחים, קולחים WASTE WATER
מי שתייה DRINKING WATER
מכשירי מדידה MEASURING INSTRUMENTS
עכירות TURBIDITY
("תמיסה תקנית ("סטנדרט
("תמיסה תקנית ראשונית ("סטנדרט ראשוני
("תמיסה תקנית שניונית ("סטנדרט שניוני
("תמיסת מקור ("סטוק
(בר-תוקף (ברבים: ברי-תוקף
DPD
אימות
איפוס
דגימה
דיוק
הדירות
יחידות עכירות
כיול
כלור
כלור דיאוקסיד
כלור חופשי
כלור חופשי נותר
כלור כללי
כלור קשור
מי נופש
מי קולחים
מי שתייה
מים רכים
מקור מים
מתקן הפקה
מתקן טיפול
סטיית תקן
ערך הגבה
שיטה נפלומטרית
תמיסת בופר
תמיסת ייחוס ("תמיסת בלנק") לעכירות