עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1001 חלק 1.1

בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור

FIRE SAFETY IN BUILDINGS: AIR CONDITIONING AND VANTILATING SYSTEMS

בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור  תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בפעלה ובתחזוקה של  מערכות מיזוג אוויר ואוורור, לרבות מסננים, מובלים  וציוד נלווה, לשם הגנה על חיי אדם ועל רכוש מפני  אש, עשן וגזים הנובעים מרפה או ממצבים הבאים לידי  .ביטוי בתופעות דומות לאלה של שרפה 

 • תאריך פרסום
  30/06/2017
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7648
 • תאריך פרסום ברשומות
  20/12/2017
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1001 חלק 1.1 2013 30/06/2017
מספר כותר מסמך
ת"י 158 חלק 1
מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגרים
ת"י 755 חלק 1
סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה
ת"י 921 חלק 1
תגובות בשרפה של חומרי בנייה:דרישות כלליות
ת"י 931 חלק 1.1
עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות כלליות
ת"י 994 חלק 1
מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה
ת"י 1001 חלק 2.1
בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר
ת"י 1001 חלק 3
בטיחות אש בבניינים:מדפי אש
ת"י 1001 חלק 4
בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן
ת"י 1001 חלק 7
- בטיחות אש בבניינים:מערכות שליטה לחום ולעשן מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום
ת"י 1212 חלק 1
מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות
ת"י 1212 חלק 3
מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות עשן
ת"י 1212 חלק 4
מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: התקנה של דלתות אש סובבות
ת"י 1220 חלק 1
מערכות גילוי אש:גלאי עשן
ת"י 5664 חלק 4
מערכת להספקת גז טבעי
ת"י 5678
אוורור בבניינים- מובלים- מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים
תקנה 53001
1953 - חוק התקנים תשיג
תקנה 54001
1954-חוק החשמל תשיד
תקנה 70010 חלק 0.1
(תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות תש"ל 1970 הודעה בדבר אישור הוראות למיתקני תברואה .והפקדתן
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60335 מאוזכר -
NFPA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 90A זהה חלקית 2015

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
איוורור VENTILATION
בטיחות אש בבנינים FIRE SAFETY IN BUILDINGS
בניינים BUILDINGS
מערכות מיזוג אוויר AIR CONDITIONING SYSTEMS

לא קיימים מונחים לתקן זה