עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 961 חלק 14.1

תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירים דומים - פליטה

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY: REQUIREMENTS FOR HOUSEHOLD APPLIANCES, ELECTRIC TOOLS AND SIMILAR APPARATUS - EMISSION

תקן זה מפרט את הדרישות החלות על הפליטה של הפרעות  בתדר רדיו בתחום התדרים 9 קילוהרץ עד 400 גיגהרץ  שמקורן במכשירי חשמל, בכלי עבודה חשמליים ובמכשירים  דומים כמוגדר להלן, המוזנים בזרם חילופים או בזרם  .(ישר (לרבות סוללה  תקן זה חל על הציוד שלהלן:  מכשירי חשמל ביתיים או ציוד דומה -  כלי עבודה חשמליים -  כמו כן נכללים בחלות תקן זה חלקים נפרדים של פריטי  הציוד המפורטים לעיל, כגון מנועים והתקני מיתוג  כגון ממסרי הספק או ממסרי מגן); יחד עם זאת, על)  חלקים אלה לא חלות דרישות פליטה כלשהן, אלא אם כן  .מצויין אחרת בתקן זה 

/תקן זה חל על מוצרים שמשולבות בהם פונקציות שידור  .קליטה של רדיו  תקן זה חל גם על ציוד הנכלל בחלות תקן זה והמנצל  .שירותי טלפוניה על גבי האינטרנט 

1055.34 ₪ (902 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  31/08/2021
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 9882
 • תאריך פרסום ברשומות
  19/09/2021
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה

הערות

14.1 החל מיום פרסום תקן ישראלי זה ת"י 961 חלק ברשומות ועד 12 באוקטובר 2023, יהיו בתוקף הן התקן הישראלי ת"י 14.1 במהדורתו החדשה והן התקן הישראלי .2017 ת"י 961 חלק 14.1 במהדורתו הקודמת מיוני בתום תקופה זו יהיה בתוקף התקן הישראלי במהדורתו .החדשה בלבד

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 961 חלק 32
תאימות אלקטרומגנטית:תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה - דרישות פליטה
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
CISPR INT. SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE 14 זהה 2020

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
הפרעות רדיו RADIO DISTURBANCES
התקנים מונעים בחשמל ELECTRICALLY-OPERATED DEVICES
מכשירי חשמל ביתיים ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIANCES
מכשירים מופעלי מנוע MOTOR-OPERATED HOUSEHOLD APPLIANCES
מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
פליטה EMISSION
ציוד חשמלי ELECTRICAL EQUIPMENT
קרינה אלקטרומגנטית ELECTROMAGNETIC RADIATION
שדות אלקטרומגנטיים ELECTROMAGNETIC FIELDS
תדרי רדיו RADIO FREQUENCIES

לא קיימים מונחים לתקן זה