עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1209

אפר פחם מרחף לבטון - הגדרות, דריות וקריטריוני התאמה

PLY ASH FOR CONCRETE DEFINITION SPECIFICATIONS AND COMFORMITY DRITERIA

אפר פחם מרחף לבטון - הגדרות, דריות וקריטריוני  התאמה  תקן זה מפרט דרישות עבור התכונות הכימיות והפיזיקליו  ועבור תהליכי בקרת איכות לאפר פחם מרחף צורני  (SILICEOUS FLY ASH),  II כהגדרתו בסעיף 3.2, לשימוש כתוסף מטיפוס  (TYPE)  ,לייצור בטון המתאים לתקן הישראלי ת"י 118. אפר פחם  .לפי תקן זה, יכול לשמש גם בטיח ובדיס  אפר פחם המיוצר עם טיפוסים אחרים או באחוזים גבוהים  יותר של חומרי בעירה המעורבבים עם הפחם  (CO-COMBUSTION MATERIALS)  .מאלה שנקבעו בסעיף 4, הוא מחוץ לחלות תקן זה  קביעת הנחיות המסדירות את היישום המעשי של האפר 

,המרחף בייצור הבטון היא מחוץ לחלות תקן זה  לדוגמה: דרישות בנוגע להרכב, לערבול, לשימה ולאשפרה  של בטון המכיל אפר פחם. הוראות אלה מפורטות  .118 בתקנים ישראליים אחרים, כגון ת"י 

 • תאריך פרסום
  30/12/2016
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7504
 • תאריך פרסום ברשומות
  11/05/2017
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1209 2006 30/12/2016
מספר כותר מסמך
ת"י 1
צמנט: צמנט רגיל
ת"י 2 חלק 1
שיטות לבדיקת צמנט: קביעת החוזק
ת"י 2 חלק 2
שיטות לבדיקת צמנט: אנליזה כימית של צמנט
ת"י 2 חלק 3
שיטות לבדיקת צמנט: קביעת זמני ההתקשרות וקביעות הנפח
ת"י 2 חלק 7
שיטות לבדיקת צמנט:שיטות נטילה של צמנט והכנת דוגמות
ת"י 118
בטון: דרישות, תפקוד וייצור
ת"י 5098
תכולת יסודות רדיואקטביים טבעיים במוצרי בנייה
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 450 זהה חלקית 2012

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
איכות QUALITY
אפר ASHES
אפר מרחף FLY ASH
בטון CONCRETES
בקרה CONTROL
דקות FINENESS
הרכב כימי CHEMICAL COMPOSITION
חומרי בנייה CONSTRUCTION MATERIALS
נטילת דוגמות SAMPLING
סימון MARKING
פחם COAL
צמנט CEMENTS
צפיפות DENSITY
שיטות דגימה SAMPLING METHODS
תואמות CONFORMITY

לא קיימים מונחים לתקן זה