עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1142

מעקים ומסעדים

GUARDRAILS AND HANDRAILS

מעקים ומסעדים  תקן זה דן בתכן, בטיב ובאופן החיבור של מעקים ושל  מסעדים המותקנים דרך קבע בבניינים ובשטחים שמחוץ להם  הנמצאים בגבולות הנכס. התקן אינו חל על מעקים  ומסעדים במקומות האלה: בתי סוהר, בתי חולים לחולי  נפש, מעברי רחוב,גשרים, מדרגות נעות ובניינים  ארעיים. כמו כן התקן אינואינו חל על מעקים ומסעדים  המשמשים רק בעת הקמת בניין  מעקה  מסעד  אזן  בית אחיזה  אנך  ניצב  לוח מליא  מעקה מרוכב  מדרגות חוץ  מערכת מדרגות חיצונית  בניין גבוה  בניין רב קומות  נכס 

139 ₪ (118.8 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  30/05/2019
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 8295
 • תאריך פרסום ברשומות
  17/06/2019
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1142 2006 30/05/2019
ת"י 1142 2012 30/05/2019
מספר כותר מסמך
ת"י 414
עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח
ת"י 921
תגובות בשרפה של חומרי בנייה
ת"י 1225 חלק 2.1
חוקת מבני פלדה : הגנה מפני שיתוך - מבוא כללי
ת"י 1225 חלק 2.2
חוקת מבני פלדה : הגנה מפני שיתוך - מיון סביבות
ת"י 1225 חלק 2.3
חוקת מבני פלדה : הגנה מפני שיתוך - שיקולי תכן
ת"י 1225 חלק 2.4
חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך- סוגי משטחים והכנת משטחים
ת"י 1225 חלק 2.5
חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך - מערכות צבע
ת"י 1225 חלק 2.6
חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך - שיטות בדיקה במעבדה ודרישות למערכות צבע
ת"י 1918 חלק 2
נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין
ת"י 1918 חלק 3.1
נגישות הסיבה הבנויה: פנים הבניין - דרישות בסיסיות
ת"י 1922 חלק 2
עבודות צבע בבניינים:פלדה לא מבנית
ת"י 4402 חלק 2
פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים מוגמרים

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01142-00-0-1 12/02/2020 מעקים ומסעדים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אבזרי בטיחות SAFETY DEVICES
בניינים BUILDINGS
מדרגות STAIRWAYS
מסעדים BALUSTRADES
מעקה GUARD RAILS
אזן
אנך
בית אחיזה
בניין גבוה
בניין רב קומות
לוח מליא
מדרגות חוץ
מסעד
מעקה
מעקה מרוכב
מערכת מדרגות חיצונית
ניצב
נכס