עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 14001

מערכות ניהול סביבתי- דרישות והנחיות לשימוש

WITH GUIDANCE FOR USE

מערכות ניהול סביבתי- דרישות והנחיות לשימוש  תקן זה קובע את הדרישות למערכת ניהול סביבתי שארגון  יכול להשתמש בהן כדי לשפר את הביצועים הסביבתיים שלו  תקן זה מיועד לארגונים המעוניינים לנהל את תחומי  האחריות הסביבתית שלהם באופן שיטתי שיתמוך בעמוד  .התווך הסביבתי של הקיימות  תקן זה מסייע לארגון להשיג את התוצאות המצופות  ,ממערכת הניהול הסביבתי שלו, שיש בהן ערך לסביבה  לארגון עצמו ולבעלי זיקה . התוצאות המצופות של מערכת  ניהול סביבתי,העקיבות עם המדיניות הסביבתית של  ;הארגון, כוללות :-שיפור ביצועים סביבתיים 

;מילוי חובות ההתאמה  . השגת מטרות סביתיות-  תקן זה ישים לכל ארגון, ללא תלות בגודלו,בסוגו או  ,באופיו, והוא חל על ההיבטים הסביבתיים של הפעילויות  המוצרים והשירותים שהארגון קבע כי הוא יכול לבקר  אותם או להשפיע עליהם תוך התחשבות בנקודת מבט של  מחזור חיים. תקן זה איננו קובע קריטריוני ביצוע  . סביבתיים ספציפיים  ניתן להשתמש בתקן זה בשלמותו או בחלקו כדי לשפר  ניהול סביבתי בצורה שיטתית. ואולם, טענה על התאמה  לתקן זה אינה קבילה אלא אם כל דרישות התקן משולבות  .במערכת ניהול סביבתי של הארגון ומתקיימות במלואן 

237.04 ₪ (202.6 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  30/06/2016
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7321
 • תאריך פרסום ברשומות
  16/08/2016
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  איכות הסביבה

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 14001 2005 30/06/2016
ת"י 14001 2010 30/06/2016

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 14001 זהה 2015

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אקולוגיה ECOLOGY
בדיקות אישור APPROVAL TESTING
הבטחת איכות QUALITY ASSURANCE
מבדקי איכות QUALITY AUDITING
ניהול סביבתי ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
תואמות CONFORMITY

לא קיימים מונחים לתקן זה