עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

הבנת ISO 9001

רקע כללי:
סדרת תקני ISO 9000 הינה סדרת תקנים בינלאומיים הדנה בנושאי ניהול והבטחת איכות.
הסדרה מושתתת על עקרונות ניהוליים בסיסיים שאימוצם עשוי לסייע לארגון להשיג את מטרותיו העסקיות.
תנאי הכרחי לכך הוא הכרת כלל עובדי הארגון בחשיבות הלקוח כאשר התקן מציע כלים ושיטות להשיג לקוח שבע רצון מהמוצרים והשירותים המסופקים לו ע”י הארגון.
עקרונות אלה בהיותם אוניברסאליים, יוצרים תשתית טובה לשילוב ניהול האיכות כחלק אינטגראלי של הניהול הכולל בארגון.
סקרים שנעשו הן בארץ והן בחו”ל מצביעים על כך שאותם ארגונים שהטמיעו את התקנים בצורה עניינית הפיקו תועלות תפעוליות ושיווקיות. מכון התקנים פועל לסייע בידי הארגונים הן להכרת דרישות התקנים והן להתעדתם.

נושאי יום העיון:

  • מהות סדרת התקנים לפי סיווגם
  • גורמי הצלחה לת"י ISO 9001
  • עקרונות ניהוליים המהווים בסיס לתקן
  • תיעוד האיכות בארגון
  • פירוט סעיפי ת”י ISO 9001

קהל יעד:
עובדים המעוניינים להכיר את עקרונות תקן האיכות ת”י ISO 9001 וארגונים שטרם הוסמכו ל- ISO ומעוניינים להכירו.

הקורס מוכר כיום כשירות אחד לממונה בטיחות מטעם המפקח על העבודה

למועדי ימי עיון, סדנאות וטפסי הרשמה: לחץ כאן