עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 62548

(PV) דרישות תכן עבור מערכים פוטו-וולטאיים

DESIGN REQUIREMENTS FOR PHOTOVOLTAIC (PV) ARRAYS

(PV) דרישות תכן עבור מערכים פוטו-וולטאיים  יםתקן זה קובע דרישות תכן עבור מערכים פוטו-וולטאי  הכוללים תיול בזרם ישר, התקני הגנה חשמליים (PV)  ואמצעי מיתוג והארקה למערכות זרם ישר. חלות התקן  למעט התקנים ,PV-כוללת את כל החלקים של מערך ה  .לאחסון אנרגייה, ציוד להמרת הספק או עומסים  ההחרגה היא שאמצעים הקשורים לציוד להמרת הספק  נידונים רק כשקיימים נושאים הנוגעים לבטיחות זרם  ישר. תקן זה דן גם בחיבור-ביני של יחידות אכשור  קטנות בזרם ישר המיועדות (CONDITIONING UNITS)  .PV לחיבור אל מודולי 

מטרת תקן זה לדון בדרישות בטיחות התכן הנובעות  .ממאפיינים מסוימים של מערכות פוטו-וולטאיות  מהווים סיכונים ,PV מערכות זרם ישר, ובמיוחד מערכי  מסוימים נוסף על אלה הנובעים ממערכות הספק זרם  חילופים קונוונציונליות, לרבות היכולת לייצר ולקיים  קשתות חשמליות בזרמים שאינם גדולים מזרמי פעולה  .רגילים  יחד עם זאת, במערכות חיבור לרשת חשמל, דרישות  הבטיחות שבתקן זה תלויות באופן מכריע בכך שממירים  -עומדים בדרישות התקנים הבין PV-הקשורים למערכי ה  .IEC 62109-2-ו IEC 62109-1 לאומיים  דרישות ההתקנה תלויות גם הן באופן מכריע בעמידה  IEC 60364 בדרישות של סדרת התקנים הבין-לאומיים  .(4 ראו סעיף)  הקטנים מ-100 וט והקטנים מ-35 וולט זרם PV מערכי  ,(STC) ישר במתח מעגל פתוח בתנאי בדיקה תקניים  .אינם נידונים בתקן זה  במערכות חיבור לרשת חשמל המחוברים למערכות PV מערכי  .מתח בינוני או גבוה, אינם נידונים בתקן זה  PV שינויים ודרישות נוספות עבור תחנות כוח  ,קרקעיות בקנה מידה גדול, עם גישה מוגבלת לעובדים  יידונו גם הם במפרט הטכני הבין-לאומי  .IEC TS 62738  ייתכן שיהיה צורך בדרישות נוספות עבור התקנות  מיוחדות יותר, כגון מערכות ריכוז (מרכזות), מערכות  .משולב PV מעקב או בניית  PV תקן זה כולל גם דרישות הגנה נוספות עבור מערכי  .כשהם מחוברים ישירות לסוללות ברמת זרם ישר 

 • תאריך פרסום
  30/04/2018
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7823
 • תאריך פרסום ברשומות
  03/06/2018
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 62548 2012 30/04/2018

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 412
עומסים במבנים:עומסים אופייניים
ת"י 413
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 414
עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח
ת"י 755
תגובות בשרפה של חומרי בנייה - שיטות בדיקה וסיווג
ת"י 755 חלק 1
סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה
ת"י 1001 חלק 1.1
בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור
ת"י 60898 חלק 2
אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר
תקנה 54001
1954-חוק החשמל תשיד
תקנה 70010
-תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות)תשל 1970
תקנה 86020
תקנות הבטיחות בעבודה(עבודה על גגות שבורים או 1986-תלולים)תשמו
תקנה 99054
2007-תקנות הבטיחות בעבודה(עבודה בגובה)-התשס"ז
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 7349 מאוזכר -
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 62548 זהה חלקית 2016

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אנרגיית שמש SOLAR POWER
מיתקני חשמל ELECTRICAL INSTALLATIONS
תאים חשמליים ELECTRIC CELLS
תאים-פוטו-וולטאיים PHOTOVOLTAIC CELLS
תחנות כוח הפועלות באנרגיית השמש SOLAR ENERGY ELECTRIC POWER STATIONS

לא קיימים מונחים לתקן זה