עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

תקנה 54001

1954-חוק החשמל תשיד

1954-חוק החשמל תשיד  מתקן חשמלי  עבודת חשמל  השר  חוק זה 

 • תאריך פרסום
  01/09/1954
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  סח 164
 • תאריך פרסום ברשומות
  01/09/1954
 • ועדה טכנית
  -
 • ועדה מרכזית
  -

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 0 - 01/09/1954

190 ,פורסם ב"ספר החוקים" 164 ע

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
בנייה, מבנה CONSTRUCTION
חשמל ELECTRICITY
חשמלאים ELECTRICIANS
מיתקני חשמל ELECTRICAL INSTALLATIONS
מערכות חשמל ELECTRIC POWER SYSTEMS
צריכת חשמל ELECTRICITY CONSUMPTION
השר
חוק זה
מתקן חשמלי
עבודת חשמל