עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1189 חלק 1

:שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות דלתות אש

TEST METHODS FOR FIRE-RESISTANCE OF DOOR ASSEMBLIES: FIRE DOORS

:שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות  דלתות אש  ,1.1 תקן זה,יחד עם התקן הישראלי ת"י 931 חלק  מפרט שיטה לקביעת עמידות האש של מכללי דלתות  המיועדים בעיקר להתקנה ב]תחים(SHUTTER) ותריסים  :הכלולים ברכיבים אנכיים חוצים,כגון  (HINGED DOOR)(דלתות עם ציר (דלתות סובבות -  ;(PIVOTED DOOR) ודלתות עם ציר מטוטלת  דלתות הזזה אופקית ודלתות הזזה אנכית,לרבות -  (ARTICULATED SLIDING DOORS) דלתות הזזה מפרקיות  ;(SECTIONAL DOORS) ודלתות המורכבות מחלקים  ;(תריסים מתקפלים,חד-קרומיים מפלדה (ללא בידוד -  ;דלתות מחיצה מתקפלת אחרות - 

;(TILTING DOORS) דלתות רכינה -  ;(ROLLING SHUTTER DOORS) דלתות תריסי גלילה -  .לוחות הנמצאים בקירות והניתנים להסרה -  שיטה זו יכולה לשמש גם לקביעת עמידות האש של  .(ANALOGY) דלתות אופקיות לא נושאות,בדרך השוואתית  ,אולם,תקן זה אינו מתייחס באופן ישיר לדלתות אלה  ותחום היישום הישיר המפורט בסעיף 13 אינו חל על  .דלתות מכוונות אופקית  .הפסקה האחרונה בחלות אינה חלה  .התקן אינו כולל דרישות של מבנה הדלת או הקיים שלה  אלה נקובות בתקן הישראלי ת"י 1212 חלק 1 לגבי  דלתות אש סובבות,ובתקן הישראלי ת"י 1212 לגבי  .דלתות אש שאינן דלתות סובבות  כמו כן התקן אינו כולל שיטה לבדיקת העמידות מפני  חדירת עשן של דלתות וסגרים.שיטה זו נקובה  .2 בתקן הישראלי ת"י 1189 חלק 

 • תאריך פרסום
  30/12/2011
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6368
 • תאריך פרסום ברשומות
  26/01/2012
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1189 1997 30/12/2011
ת"י 1189 חלק 1 1987 30/12/2011
מספר כותר מסמך
ת"י 931 חלק 1.1
עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות כלליות
ת"י 931 חלק 1.8
- עמידות אש של אלמנטי בניין שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטים לא-נושאים מפרידים אנכיים
ת"י 1189 חלק 2
:שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות דלתות עשן
ת"י 1212
דלתות-אש : עמידות-אש
ת"י 1212 חלק 1
מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 3008 זהה חלקית 2007

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות אש FIRE SAFETY
בטיחות אש בבנינים FIRE SAFETY IN BUILDINGS
דליקות FLAMMABILITY
דלתות אש FIRE DOORS
עמידות אש FIRE RESISTANCE
רכיבי מערכות מבנה CONSTRUCTION SYSTEMS PARTS
תריסים SHUTTERS

לא קיימים מונחים לתקן זה