עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1034 חלק 3

-אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין מדידת בידוד קול נישא באוויר

ACOUSTICS: LABORATORY MEASUREMENT OF SOUND INSULATION OF BUILDING ELEMENTS - MEASUREMENT OF AIRBORNE SOUND INSULATION

-אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין  מדידת בידוד קול נישא באוויר  תקן זה מפרט שיטה מעבדתית למדידת בידוד קול נישא  ,באוויר של מוצרי בניין, כגון קירות, רצפות, דלתות  ,חלונות, תריסים, אלמנטי חזית, חזיתות, זיגוג  ,אלמנטים טכניים קטנים כמו התקני שינוע אוויר, לוחות  ,אוורור, פתחי כניסת אוויר מבחוץ, תעלות כבלי חשמל  מערכות לאטימת מעברים וצירופיהם, לדוגמה קירות או  .רצפות עם ציפוי פנימי, תקרות תלויות או רצפות צפות  ניתן להשתמש בתוצאות הבדיקה לצורך השוואה בין  תכונות בידוד הקול של אלמנטי בניין שונים, לצורך 

סיווג אלמנטים בהתאם ליכולות בידוד הקול שלהם, לצורך  סיוע בתכן מוצרי בניין הדורש תכונות אקוסטיות  .מסוימות ולצורך הערכת הביצועים באתר במבנים מוגמרים  המדידות נערכות במתקני בדיקה מעבדתיים שבהם מעבר  הקול דרך נתיבי האיגוף  .מרוסן (SOUND TRANSMISSION VIA FLANKING PATHS)  תוצאות המדידות שנערכות לפי תקן זה אינן ישימות  באופן ישיר למצב באתר מבלי להביא בחשבון גורמים  אחרים המשפיעים על בידוד הקול, כגון העברת קול  תנאי גבול וגורם ,(FLANKING TRANSMISSION) באיגוף  .(TOTAL LOSS FACTOR) הפסד כולל 

 • תאריך פרסום
  31/12/2012
 • תאריך אישור מחדש
  25/11/2018
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6539
 • תאריך פרסום ברשומות
  29/01/2013
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1034 חלק 1 1992 31/12/2012
ת"י 1034 חלק 3 1980 31/12/2012
ת"י 1034 חלק 3 1992 31/12/2012
ת"י 1034 חלק 6 1980 31/12/2012
ת"י 1034 חלק 8 1980 31/12/2012
מספר כותר מסמך
ת"י 985 חלק 1
אקוסטיקה - דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין: בידוד מפני קול נישא באוויר
ת"י 1034 חלק 1
-אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין כללי יישום למוצריפ ספציפיים
ת"י 1034 חלק 2
אקוסטיקה: קביעה ויישום של מדידת אי-ודאויות באקוסטיקה בבניין - בידוד קול
ת"י 1034 חלק 8
-אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין דרישות ונוהלי מדידה
ת"י 1034 חלק 10
-אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין דרישות למתקני בדיקה ולציוד בדיקה
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 10140 זהה חלקית 2010

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אלמנטים בקונסטרוקציות, חלקי מערכת מבנה CONSTRUCTION SYSTEM PARTS
אקוסטיקה ACOUSTICS
בדיקות אקוסטיקה ACOUSTIC TESTING
בידוד אקוסטי SOUND INSULATION
בניינים BUILDINGS
מדידות אקוסטיות ACOUSTIC MEASUREMENT
קול נישא באויר AIRBORNE SOUND
קולות SOUND
רעש NOISE

לא קיימים מונחים לתקן זה