עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 896 חלק 1

 • תאריך פרסום
  31/12/2014
 • תאריך אישור מחדש
  19/11/2020
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6973
 • תאריך פרסום ברשומות
  25/01/2015
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 896 חלק 1 2004 31/12/2014
ת"י 896 חלק 1 2005 31/12/2014

:הערה לאומית 1 החל מיום פרסום התקנים הישראליים ת"י 896 חלק ות"י 896 חלק 2 ברשומות, יהיו בתוקף במשך שנה אחת 2 הן התקנים השראליים ת"י 896 חלק 1 ות"י 896 חלק 1 במהדורותיהם החדשה והן התקן הישראלי ת"י 896 חלק במהדורתו הישנה מיוני 2004 (לרבות גיליון התיקון .(שלו בתום תקופה זו יהיו בתוקף התקנים הישראליים .במהדורתם החדשה בלבד

מספר כותר מסמך
ת"י 2 חלק 2
שיטות לבדיקת צמנט: אנליזה כימית של צמנט
ת"י 118
בטון: דרישות, תפקוד וייצור
ת"י 896 חלק 2
- מוספים לבטון, למלט ולדיס: מוספים לבטון הגדרות, דרישות, התאמה, סימון ותיווי
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 934 זהה חלקית 2008

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

לא קיימים מונחים לתקן זה