עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

תקנה 53001

1953 - חוק התקנים תשיג

1953 - חוק התקנים תשיג  מצרך  מפרט  מכירה 

 • תאריך פרסום
  01/01/1953
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  סח 116
 • תאריך פרסום ברשומות
  01/01/1953
 • ועדה טכנית
  -
 • ועדה מרכזית
  -

30 ,פורסם ב"ספר החוקים" 116 ע

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אישורי התאמה CERTIFICATES OF CONFORMITY
ארגוני תקינה STANDARDS ORGANIZATION
בדיקות אישור APPROVAL TESTING
בחינה, פיקוח INSPECTION
בקרת איכות QUALITY CONTROL
הבטחת איכות QUALITY ASSURANCE
הרשאה CERTIFICATION
מעבדות LABORATORIES
מפרטים, דרישות SPECIFICATIONS
תווי התאמה , תווי אישור STANDARD MARKS
תקינה STANDARDIZATION
מכירה
מפרט
מצרך