עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 4466 חלק 3

פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים

STEEL FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE: RIBBED BARS

פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים  חלק זה של סדרת התקנים קובע דרישות טכניות עבור  .מוטות מצולעים המיועדים לשמש כזיון בבטון  :תקן זה חל על פלדה מסוגים אלה  ;(S400) 400-פ -  .(S400W) 400W-פ -  :הערה  בכינוי הפלדה מייצגת את ("S") "האות הראשונה "פ  ."במונח "פלדה לזיון בטון ("STEEL") "המילה "פלדה  שלוש הספרות שאחריה מייצגות את הערך האופייני  מייצגת פלדה "W" האות .REH המינימלי של גבול הכניעה  .(WELDABLE) המיועדת לריתוך  תקן זה חל על מוצרים המסופקים כמוטות ישרים, בין  שיוצרו כמוטות ישרים ובין שעובדו מסלילים. תקן זה חל 

.על הסליל, על המוט הישר ועל המוט שיושר מסליל  תהליך הייצור נתון לשיקול דעתו של היצרן כל עוד הוא  עומד בכל הדרישות כמפורט בתקן זה. התקן אינו חל על  מוטות פלדה מצולעים המיוצרים ממוצרים מוגמרים, כגון  .לוחות ופסי רכבת 

 • תאריך פרסום
  10/03/2013
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  2
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 6568
 • תאריך פרסום ברשומות
  20/03/2013
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 4466 חלק 3 1993 18/06/2013
ת"י 4466 חלק 3 2000 18/06/2013
ת"י 4466 חלק 3 2007 18/06/2013

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 6935 זהה חלקית 2007
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה קובץ
תקן 04466-03-0-1 06/07/2015 פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים עברית הורדה
תקן 04466-03-0-1 06/07/2015 פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים אנגלית הורדה
תקן 04466-03-0-2 06/07/2015 פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים עברית הורדה
תקן 04466-03-0-2 06/07/2015 פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים אנגלית הורדה
תאור בעברית תאור באנגלית
בטון מזוין REINFORCED CONCRETE
מוטות BARS
סלילים COILS
פלדה STEELS
פלדת זיון REINFORCING STEELS
פלדת מבנים STRUCTURAL STEELS

לא קיימים מונחים לתקן זה