עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 22301

ביטחון בחברה - מערכות ניהול רציפות עסקית: דרישות

SOCIETAL SECURITY - BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEMS: REQUIREMENTS

ביטחון בחברה - מערכות ניהול רציפות עסקית: דרישות  ,תקן זה לניהול רציפות עסקית מפרט דרישות לתכנון  להקמה, ליישום, להפעלה, לניטור, לסריקה, לתחזוקה  ולשיפור מתמיד של מערכת ניהול מתועדת כדי להגן מפני  אירועים משבשים, למזער את הסבירות להתרחשות של  ,אירועים משבשים, להיערך לאירועים אלה, להגיב אליהם  .ולהתאושש מאירועים משבשים כאשר יקרו  הדרישות המפורטות בתקן זה הן דרישות גנריות המיועדות  ,להיות ישימות לכל ארגון, או לחלקים של ארגון  ללא תלות בטיפוס הארגון, בגודלו ובאופיו. היקף 

היישום של דרישות אלו תלוי בסביבת העבודה של הארגון  .ובמורכבות פעילותו  אין בכוונת תקן זה לקבוע שדרושה אחידות במבנה של  א)), אלא לאפשר)BCMS) מערכת ניהול רציפות עסקית  לארגון לתכנן מערכת ניהול רציפות עסקית המתאימה  לצרכיו והעונה על דרישות בעלי העניין שלו. צרכים  אלה נקבעים לפי דרישות על פי חוק, דרישות  ,רגולטוריות, דרישות ארגוניות ודרישות של התעשייה  לפי המוצרים והשירותים, לפי התהליכים שנעשה בהם  שימוש ולפי הגודל והמבנה של הארגון ודרישות בעלי  העניין שלו. תקן זה ישים לכל הטיפוסים והגדלים של  :ארגונים השואפים  א) להקים, ליישם, לתחזק ולשפר מערכת ניהול רציפות  ,עסקית  ,ב) להבטיח התאמה עם מדיניות רציפות עסקית מוצהרת  ,ג) להראות התאמה לאחרים  ד) לחפש התעדה/רישום של מערכת ניהול הרציפות העסקית  שלו על ידי צד שלישי שהוא גוף התעדה מוסמך, או  .ה) לבצע החלטה עצמית והצהרה עצמית להתאמה לתקן זה  ניתן להשתמש בתקן זה להערכת יכולת הארגון לעמוד  .בצורכי הרציפות שלו ובמחויבויות שלו 

 • תאריך פרסום
  31/01/2013
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6555
 • תאריך פרסום ברשומות
  28/02/2013
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  טכנולוגיית המידע והת

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 25999 חלק 2 2009 31/01/2013

:הערה לאומית ,החל מיום פרסום תקן ישראלי זה, ת"י 22301, ברשומות יהיו בתוקף במשך 6 חודשים הן התקן הישראלי ת"י 22301 והן התקן הישראלי ת"י 25999 חלק 2 מספטמבר .2009 22301 בתום תקופה זו יהיה בתוקף התקן הישראלי ת"י .2013 בלבד, בתאריך 28 באוגוסט

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 22301 זהה 2012

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אבטחה SECURITY
אמצעי חירום EMERGENCY MEASURES
ארגונים ORGANIZATIONS
גופים COMMERCE
הערכת סיכונים RISK ASSESSMENT
מסמכים DOCUMENTS
מפעלים ENTERPRISES
ניהול MANAGEMENT
ניתוח סיכונים RISK ANALYSIS
פעולות ניהול MANAGEMENT OPERATIONS
רציפות עסקית BUSINESS CONTINUITY
תכנון PLANNING

לא קיימים מונחים לתקן זה