עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 785 חלק 10

צבעים ולכות:קביעת עובי הדוק

PAINTS AND VARNISHES:DETERMINATION OF FILM THICKNESS

צבעים ולכות:קביעת עובי הדוק  תקן זה מתאר כמה שיטות שניתן ליישמן למדידת  בתקן (SUBSRATE) עובי הציפויים המיושמים על מצע  ,רטוב(FILM) מתוארות שיטות לקביעת עובי דוק  .עובי דוק יבש ועובי דוק של שכבות לא-מפולמרות 

 • תאריך פרסום
  15/11/2009
 • תאריך אישור מחדש
  24/07/2014
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6031
 • תאריך פרסום ברשומות
  10/12/2009
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  כימיה

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 785 חלק 10 1974 15/11/2009

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 2808 זהה 2007

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

לא קיימים מונחים לתקן זה