עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 25006

מערכות ניהול ידע - דרישות. תקן זה בוטל ובמקומו פורסם תקן 30401. לרכישת עותק זה אנא פנה לטלפון 03-6465191

KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS-REQUIREMENTS

מערכות ניהול ידע - דרישות. תקן זה בוטל ובמקומו  פורסם תקן 30401. לרכישת עותק זה אנא פנה לטלפון  03-6465191  ,תקן זה קובע דרישות למערכות ניהול ידע בארגונים  ,ודן בהקמה ובתחזוקה של מערכות ניהול ידע  בהנחלת תרבות של ניהול ידע ושיתופו,בפתרונות  .לניהול הידע ובאופן מדידת הידע בארגונים  התקן ישים לכל סוגי הארגונים העסקיים,פרטיים  וציבוריים,ללא תלות בתחום עיסוקם בגודלם,וכן  .לארגונים שאינם למטרות רווח  ידע גלוי  ידע סמוי  ניהול ידע  מערכת ניהול ידע  ארגון לומד  עובד ידע  גישה תהליכית לניהול ידע  אתגר  נדיניות ניהול ידע  חדשנות 

פתרונות לניהול ידע  נכס ידע  תרבות ניהול ידע  לקח  הפקת לקחים  תובנה  שטחה 

 • תאריך פרסום
  30/11/2011
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6350
 • תאריך פרסום ברשומות
  29/12/2011
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  ניהול ואיכות

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
ארגונים ORGANIZATIONS
מידע INFORMATION
ניהול MANAGEMENT
ניהול ידע KNOWLEDGE MANAGEMENT
פעולות ניהול MANAGEMENT OPERATIONS
שיטות ניהול MANAGEMENT TECHNIQUES
ארגון לומד
אתגר
גישה תהליכית לניהול ידע
הפקת לקחים
חדשנות
ידע גלוי
ידע סמוי
לקח
מערכת ניהול ידע
נדיניות ניהול ידע
ניהול ידע
נכס ידע
עובד ידע
פתרונות לניהול ידע
שטחה
תובנה
תרבות ניהול ידע