שירותים לגיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר

 

בתאריך- 18.08.05 פורסמו ברשומות תקנות עבודה חדשות (בקובץ תקנות 6438) הנוגעות לקרינת לייזר, שכותרתם: "תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה – 2005". תחולתן של התקנות החדשות שנה מיום פרסומן.

הצורך בהתקנת התקנות נבע מגידול משמעותי בשימוש במוצרי לייזר אשר מהווים גורם מסוכן לבני אדם. שימוש רב במוצרים אלה נעשה בתחום הרפואה, התעשייה, המחקר וגם בקוסמטיקה, לדוגמא בניתוחי עיניים, לחיתוך מתכת ולהסרת שיער. 

התקנות מסדירות את נושא הבטיחות בעבודה של העובדים עם מוצרי לייזר. הן מטילות חובות על המעביד

לנקיטת אמצעי בטיחות במקום עבודה בו משתמשים, מייצרים או מפעילים מוצרי לייזר.

הוגדרו בעלי תפקידים וגופים שונים שיאושרו לעסוק בבטיחות קרינת הלייזר, כגון ממונה על בטיחות קרינת לייזר ומעבדות לייזר מאושרות שיבצעו בדיקות סביבתיות תעסוקתיות .

 

ענף ציוד רפואי ולייזרים במכון התקנים (מעבדה לבדיקות לייזר המאושרת ע"י משרד התמ"ת ) בניהולה של דר' אירינה אנטונוב בודקת מוסמכת בעלת ידע רב בלייזרים, מציע את כל הנדרש כדי לעמוד בדרישות התקנות.

   .1 שירות מעבדה מאושרת לבדיקות לייזרים:

       על פי התקנות המעביד יוודא ביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות באמצעות מעבדה מאושרת אחת לשנה לפחות, בהתאם לממצאי הבדיקה ישפר את הבטיחות, יקטין למינימום סיכונים סביבתיים-תעסוקתיים בכל אזורי סיכון הלייזר שבחצריו וישמור את תוצאות הבדיקות למשך שבע שנים לפחות.

   1.1       בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות :

        בדיקות תנאי בטיחות בעיסוק במוצרי לייזר מסוכנים במקומות עבודה הכוללות –

  (א) אימות הסיווג על מוצר לייזר והתאמתו לתקן.

  (ב) בחינת אמצעי הבטיחות ההנדסיים והניהוליים בהפעלת מוצרי לייזר מסוכנים                      והתאמתם לדרישות היצרן ולדרישות התקן.

 (ג)  מיפוי אזורי סיכוני לייזר במקום העבודה.

 (ד)  זיהוי ומניעה של תקלות במוצרי לייזר מסוכנים והתקני הבטיחות שלהם.

1.2  בדיקת תקינות אמצעי הבטיחות.

1.3  בדיקת אמצעי התרעה, שילוט וגידור.

1.4  ייעוץ וסיוע בהכנת נוהלי בטיחות לייזר לשגרה ולמצבי חירום, ובהכנת תכנית הבטיחות וההדרכה.

2.    שירותי ממוני בטיחות לייזר- על פי התקנות בכל מקום עבודה שבו מפעילים מוצר לייזר מסוכן (Class 3R  הפולט קרינת לייזר שאינה בתחום האור הנראה Class 3B, , (Class 4משתמשים בו או מייצרים אותו מחויב המעביד למנות אדם, באישור מפקח עבודה אזורי, כממונה על בטיחות לייזר. באם למעביד אין אדם מתאים מכון התקנים מציע ממונה בטיחות לייזר מוסמך לביצוע מערך הבטיחות במוסד בשיטת outsourcing.

3.    סיווג מוצרי הלייזר לפי רמות הסיכון שלהם.

4.    ייעוץ במכלול נושא בטיחות לייזר.

5.    ייעוץ וסיוע בביצוע שינויים בטיחותיים במוצרי לייזר מסוכנים.

6.    ייעוץ וסיוע בסיווג מחודש של מוצרי לייזר לאחר ביצוע שינויים מהותיים או לאחר בניית מוצרי לייזר מסוכנים חדשים.

 

קישור לתקנות

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה – 2005