הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ ר/ 23/12

הינך מוזמן בזה להציע הצעות להשתתפות בהליך של קבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ להכנת רוויזיה לתקן ישראלי 1205.

 

מכון התקנים מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת השירות המצ"ב. לפרטים מלאים ניתן לעיין בהזמנה להציע הצעות בצד שמאל.

 

תאריך פרסום ההצעה: 13.09.2012


תאריך נעילת ההצעה: 16.10.2012