רוויזיה לתקן ישראלי ת"י 18001

תאריך: 04/03/2010
ב-24.2 נערך במכון התקנים כנס שדן ברוויזיה לתקן ישראלי ת"י 18001 - מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

בשנת 2007 אימץ מכון התקנים הבריטי את המסמך הבין לאומיOHSAS 18001 כתקן בריטי, BS OHSAS 18001:2007. תקן זה מציג דרישות להקמה ותחזוקה של מערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה בארגונים. מכון התקנים הישראלי מפרסם בימים אלה את הרוויזיה לתקן הישראלי, ת"י 18001, שהינו תרגום של התקן הבריטי – עם שינויים קלים ומבוא לגרסה העברית.

 

למותר לציין את חשיבות התקן ואת תרומתו המוכחת להפחתת תאונות בעבודה, מניעת פגיעה בבריאות העבודים וצמצום נזקים הנגרמים בשל תאונות עבודה ופגיעה בתהליכי היצור או מתן השירותים. התקן הנוכחי, כקודמו, מתבסס על תהליך הזה"ב: זוהיו גורמי סוכין, הערכת סיכונים ובקרת סיכונים.

 

התקן מציג מספר דרישות שלא נכללו בדרישות הקודמות, כגון דרישה לקיים "ניהול שינויים" (Management of Change), דגש רב יותר על נושאי בריאות (להבדיל מנושאי בטיחות) והצגה של היררכיה מסוכמת להפעלת אמצעי בקרה להפחתת סיכונים (סילוק גורן הסיכון, החלפתו, מיגון הנדסי וכדומה).לתקן המעודכן יש חשיבות רבה במיוחד בישראל.לאור העבודה שאגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת מתכנן לפרסם תקנות חדשות העוסקות בתוכנית בטיחות וניהולה, תקנות העולו בקנה אחד עם דרישות ת"י 18001.

ביום העיון, שתקיים ב-24.2.10 במכון התקנים, הוצג התקן החדש בפני המוזמנים, שזכו לסקירה עליו, תוך הבלטת השינויים מהגרסאות הקודמות. בנוסף הוצג בפני המשתתפים עיקרי המבוא הישראלי שנוסף לתקן וזאת בכדי להדגיש את היבטי מערכת ניהול הבטיחות והבריאות האופיינייים למשק הישראלי, כגון קריטריונים של קבלת סיכונים, בדיקות ביצוע, מבטדקי בטיחות פנימיים ועוד.

בכנס נטלו חלק אנשי מכון התקנים וביניהם מנכ"ל המכון, מר דורון טמיר, מרכזת תחום בטיחות במכון, גב' מרים שלום ומנהלת אגף התקינה במכון, גב' הלן עטרות. כמו כן, התתפו בכנס גם מר חיים אליהו, מנהל המוסד לבטיחות וגהות, גב' ורדה אדוארדס, סגנית מפקח עבודה ראשי במשרד התמ"ת, ד"ר אבי גריפל, יועץ לניהול בטיחות של המוסד לבטיחות וגהותוד"ר מיכאל מהריק, מנתח סיכונים ומהנדס בטיחות במגזר הממשלתי.

 

ניתן לעיין בעיקרי דבריהם ובמצגות שהוצגו בלחיצה על הקישורים מצד שמאל.