מכרז פומבי מס' ר/ 05/19 הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי לשירותי שמירה ואבטחה עבור מכון התקנים הישראלי

תאריך פרסום המרכז : 29.08.2019
סיור מציעים : 12.09.2019 שעה 11.00
מפגש מציעים שני :17.11.2019 שעה 11.00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה : 25.09.2019
תאריך אחרון להגשת המכרז : 03.12.2019 שעה 12.00