מכרז ר/23/18 מערכת חוזק מתיחה והתארכות

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז ר/23/18 מערכת חוזק מתיחה והתארכות


פרסום המכרז 18/10/2018
הגשת שאלות הבהרה עד ל 12.11.2018 שעה 12.00
הגשת המכרז עד ל 28.11.2018 שעה 12.00