מכרז ר/18/18 מכבש לבדיקת קוביות בטון

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז ר/18/18 מכבש לבדיקת קוביות בטון


פרסום המכרז 18/10/2018
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 12.11.2018
מועד אחרון להגשת הצעות 28.11.2018