מכרז ר/21/18 לספק כח מיוצב

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז ר/21/18 לספק כח מיוצב


תאריך פרסום המכרז: 04.10.2018
תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 18.10.2018 בשעה 12:00

תאריך אחרון להגשת המכרז: 01.11.2018