מכרז 15-18 עריכת ביטוחי מכון התקנים הישראלי

הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז ר/18/ 15 לעריכת ביטוחי מכון התקנים הישראלי


תאריך פרסום :17.09.2018
תאריך אחרון להגשת שאלות : 15.10.2018
מועד אחרון להגשת הצעות : 25.11.2018 שעה 12.00